תיקון החוק לעידוד השקעות הון לחקלאות
בועז מקלר, רואה חשבון; חן שחרור, רואה חשבון, 24.5.04


כללי
החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (להלן- החוק), אשר נכנס לתוקף ביום 1 באפריל 1981, נועד לבטל את האפליה בתמריצי השקעות, שניתנו עד אותו מועד לחקלאות, לעומת התעשייה.

בחוק נקבעו הוראות המבטאות את המאפיינים העיקריים של המגזר החקלאי בעת חקיקתו:

1. צורת התארגנות- רובו המכריע על הייצור החקלאי מרוכז בידי יחידים במסגרת המשק המשפחתי והקיבוצי או אגודות שיתופיות בהם הם חברים.

2. חלוקה לאזורים- אין משמעות בחקלאות לקביעת שיעורים שונים של הטבות לפי קריטריונים של מרחק ממרכז הארץ ואזורי פיתוח, ולפיכך נקבעו שיעורי הטבות אחידים לכל החקלאים.

3. מערך תכנוני- העידוד נעשה בכפיפות לעקרונות ויעדים התכנונים של משרד החקלאות.

התיקונים המוצעים על-ידי משרד החקלאות:
לאור הניסיון המצטבר בהפעלת החוק והשינויים שחלו במדיניות הממשלה בענף החקלאות פועל משרד החקלאות בימים אלו להשוות את ההטבות במס לתעשייה בארבעה נושאים עיקריים:

1. תקופת ההטבות במס – תקבע בחקלאות תקופת הטבות בת שבע שנים מהמועד שבו נוצרה הכנסה חייבת, אך לא יותר מארבע עשרה שנים מיום ההשקעה, בדומה לתקופה שנקבעה בתעשייה.

2. חלוקה לאזורים – יינתן ביטויי למדיניות משרד החקלאות לעידוד החקלאות באזורי עדיפות.

3. מסלול הטבות חילופי – יינתן בחקלאות מסלול הטבות חלופי של ויתור על המענק תמורת פטור ממס, במתכונת זהה לזו הניתנת לתעשייה, בשינויים המחייבים מאופי המגזר החקלאי כדלקמן:


א) מסלול הטבות חלופי יחול גם על יחידים וקיבוצים, אולם ההכנסה הפטורה בכל שנת מס מהמפעל החקלאי המאושר תוגבל עד גובה הרווחים שיושקעו בהשקעות בנכסים יצרניים.

ב) מסלול הטבות חלופי יחול כבתעשייה על מפעל מאושר בו לא ניתן מענק כתוצאה ממגבלות תקציביות אם המינהלה אישרה תכניתו לעניין זה .

מסלול הטבות החלופי בחקלאות נועד לענות על אותן בעיות שלפתרונן נוצר המסלול החלופי בתעשייה והן:

ג) מגבלות תקציביות שאינן מאפשרות למנהלת ההשקעות להיענות לכל הבקשות של היזמים העומדות בתנאים שנקבעו ולאשרם כמפעלים מאושרים.

ד) העובדה שהמענק הוא בשיעור משווי הנכסים ועל כן יש לו משמעות רבה במפעלים עתירי נכסים ואין לו משמעות במפעלים חקלאיים מתוחכמים ועתירי טכנולוגיות.

4. משקעי חוץ – יקבעו בחקלאות הטבות זהות לאלו הניתנות בתעשייה.
הרפורמה הכללית בתמריצי השקעות הון
בעקבות הרפורמה הכללית המוצעת בתמריצי השקעות הון יושוו התמריצים במגזר החקלאי בשינויים ובהתאמות הנדרשות לאלו שינתנו בתעשייה.