חשבונית מס של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים
חשבונית מס של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים
בועז מקלר, רו"ח; חן שחרור, רו"ח, 11.5.04


בעבר הוצאנו הנחיות בעניין התאמת אישורי ניכוי המס במקור לחשבוניות של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים לצרכי מע"מ.

הנחיותינו תואמות את ההנחיות שפורסמו ע"י רו"ח ארז אורעד מנהל תחום בכיר בנציבות מס הכנסה בעקבות דיון שנערך בנציבות בהשתתפותנו.

אי התאמה בין מספר העוסק הנדרש על חשבונית המס (ולא מספר איחוד העוסקים!) לבין מספר התיק ביחס אליו ניתן האישור לפטור מניכוי מס במקור (מספר התיק במס הכנסה) עלול לגרום עיכובים בהעברת כספים לעוסק.
להלן הנחיות מס הכנסה ומע"מ:

1. חשבונית מס – מספר העוסק במע"מ חייב להופיע על החשבונית (...5700). יש להוסיף בחשבונית המס של העוסק פיסקה האומרת "מדווח לצורכי מע"מ באיחוד עוסקים מס' (...557).

יש לציין כי לא ניתן להדפיס את מספר תיק "איחוד עוסקים" על החשבונית במקום מס' העוסק של הנישום. אי הדפסת מס' העוסק (...5700) על החשבונית נוגד את הוראות החוק (תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2) התשל"ג-1975).

2. פטור מניכוי מס במקור / אישור מורחב – הפטור מניכוי מס במקור והאישור המורחב המונפק לעוסקים נושא את מספר העוסק (... 5700). מספר העוסק של הנישום במע"מ הוא אחד המרכיבים של איחוד העוסקים (...557).

יש לשים לב כי המספר המופיע על גבי האישור הוא מספר העוסק (...5700) ולא מספר איחוד העוסקים (...557).