בקשות לתאום מס לחברי קיבוץ מתחדש
בועז מקלר, רואה חשבון; אמיר כהן, רואה חשבון, 4.5.04


להלן הנחיות חדשות שהוצאו על ידי מר מיכאל גל ,מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה בהמשך להנחיות שהוצאו על ידו ב- 31.12.2003 בעניין תאום ניכוי מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש / דיפרנציאלי.

"מתוך ניסיון שנצבר מהפעלת מערך תאומי מס לחברי קיבוצים דיפרנציאלים, אני מבקש לתקן את נוהלה הבקשה כלהלן:

קיבוץ המבקש לערוך תאום מס, ישלח אל החתום מטה בקשה אשר תכלול:

א. רשימת חברים שבגינם מבוקש תאום מס. ברשימה יצוין לגבי כל חבר כנסת ברוטו בחודש האחרון, שווים הכספי של טובות הנאה שקיבל החבר (ממוצע חדשי) וסכומים שהחבר נדרש לשלם לרשת ביטחון לחודש.
ברשימה אין לכלול תשלומים שהחבר נדרש לשלמם בגין שירותים שסופקו לו ע"י הקיבוץ.

ב. תקנון של הקיבוץ או החלטת אסיפה הכללית של הקיבוץ."


ראו מאמרנו בנושא מיום 21.1.04.