הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החקלאות
בועז מקלר, רואה חשבון, 16.2.2004


במאמרנו מיום 24.10.03 "הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי חובות" התרענו לפניכם שלא להיחפז ולבצע עסקאות עד תום השנה, אך ורק כדי להיכלל בתחולת חוקי ההקלות במס, זאת לאור הסבירות הגבוהה להארכת תוקף ההקלות במס עד 31/12/2004.

בעקבות מאמץ חקיקתי והצלחה פרלמנטרית של ח"כ אורית נוקד, אושרה הצעת החוק במליאת הכנסת ב- 20.1.04, אושרה לקריאה שנייה ושלישית בועדת הכספים של הכנסת ב- 26.1.04 ואושרה במליאת הכנסת ב- 27.1.04.

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מספר 3) התשס"ד – 2004, אשר אושר כאמור בכנסת, מתקן את חוק ההסדרים ומאריך את תוקף הקלות המס למגזר החקלאי וקובע כדלקמן:
"בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט 1989, בסעיף 45, במקום "עד 2003" יבוא "עד 2004".
כמו כן נקבע כי:
" בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב 1992, בסעיף 33 במקום ו בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)" יבוא "י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004).""
ראה מאמר: הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי חובות
כפי שפירטנו במאמרינו הקודמים משמעות תיקון זה היא הארכת הקלות המס השונות (תקנה 2, 3 ו - 4) מכוח תוקף חוק ההסדרים עד ליום 31.12.2004.

כמו כן, עפ"י סיכום בין משרד האוצר לבין משרד החקלאות, יתקיימו דיונים בקשר להארכה נוספת של החוק. במהלך השנה תוכן חקיקה לפיה הפטור יוארך ויתכן אף כי יורחב למימוש נכסי הון לכיסוי חובות לרבות חובות אקטואריים.