פטור מניכוי מס משכר חברים בקיבוץ מסורתי ותאום ניכוי מס משכר חברים בקיבוץ חדש
בועז מקלר, רו"ח; אמיר כהן, רו"ח, 21.1.2004


להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, ביום 31 בדצמבר 2003 בעניין ניכוי מס במקור משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מסורתי ובקיבוץ החדש.
הנחיות לקיבוץ מסורתי
"לקראת הגשות בקשות הפטור מניכוי מס במקור משכר חברי קיבוצים מסורתיים לשנת 2004 (להלן: הפטור) ולאור ניסיון שנרכש בשנים עברו,ברצוני להבהיר ולחדד את התנאים לקבלת הפטור.
בחוזר מס הכנסה 6/2003 – תכנון ומדיניות בעניין מיסוי קיבוצים מסורתיים (סעיף 1.2 לחוזר) אומצה ההלכה כי קיבוץ מסורתי הוא קיבוץ אשר בו פער בין תקציבי החברים אינו עולה על 25%. תקציב כולל כסף ושווה כסף.
לצורך חישוב הפער בתקציב כאמור לעיל ניתן להפחית את התשלומים שהחבר שילם בפועל בגין רשת ביטחון אשר חויב לשלמו על פי תקנון הקיבוץ,או החלטת אסיפה כלכלית של הקיבוץ.
כל תשלום אחר לקיבוץ או לכל גורם אחר לא יילקח בחשבון לקביעת הכנסת החבר לצורך חישוב הפער של 25%.
קיבוץ המבקש פטור מניכוי מס במקור,עליו להצהיר כי הוא עומד בתנאים כפי שבאים לידי ביטוי במכתב זה וכי כל שינוי שיחול בתקנון הקיבוץ או במעמדו של חבר ידווח לשלטונות מס הכנסה."
הנחיות לקיבוץ חדש
"קיבוצים שאינם עומדים בתנאים שהוזכרו לעיל, מוגדרים "חדשים". קיבוצים אלו אינם יכולים לבקש פטור מניכוי מס במקור.
על כל חבר לפנות לפקיד השומה על מנת לערוך תאום מס.
לצורך תאום מס יילקח בחשבון רק תשלום בגין רשת בטחון שהחבר חויב לשלמו על פי תקנון או החלטת אסיפה כללית."
הנחיות אלו הוצאו בהמשך להנחיות מיום 17 בפברואר 2003 אשר הובאו במאמרנו מתאריך 9.3.2003, "ניכוי המס משכר חברי קיבוצים- עובדי חוץ".

הכללים החדשים שנקבעו בתוקף משנת 2004 ואילך מצמצמים משמעותית את האפשרות לקבלת פטור מניכוי מס משכר חברי קיבוצים "חדשים" בהשוואה להנחיות הקודמות.

בכללים החדשים נקבעו מבחנים לחלוקה בין קיבוץ "מסורתי" לקיבוץ "חדש". לדעתנו מבחנים חדשים אלו הנם בתוקף משנת 2004 ואילך.

תשומת הלב כי בקיבוץ חדש הפנייה לביצוע תאום המס צריכה להיעשות על ידי החבר ולא על ידי הקיבוץ, הנחיה זו צפויה להטיל מעמסה מנהלית ניכרת על החברים.

לא נקבעו בהנחיה דרכי אימות לסכומים אותם גובה הקיבוץ מחברים עבור רשת הביטחון.
כנראה שהקיבוצים המתחדשים ידרשו להציג לפני פקיד השומה את תקנון הקיבוץ המעודכן ו/או החלטת האסיפה הכללית על השינויים בקיבוץ.

בהתאם להנחיה זו חברים בקיבוץ "חדש" רשאים לדרוש כניכוי מההכנסה החייבת את התשלומים בגין רשת הביטחון גם במסגרת דוח המס השנתי.

פנינו לנציבות מס הכנסה לשם קביעת נהלים וטפסים על מנת לאפשר לחברים לערוך תאום מס ולדרוש במסגרת דוח המס שנתי את התשלומים עבור רשת הביטחון.
למאמר: "ניכוי המס משכר חברי קיבוצים- עובדי חוץ".