פטור ממס על רווחים בקופות גמל בקיבוצים
בועז מקלר, רו"ח; שלמה פיג'ו, רו"ח, 14.1.2004


לצורך יישום הרפורמה במס (תיקון מס' 132 לפקודה), בכל הקשור לחיוב במס של ריבית ריאלית שנצברה על הפקדות בקופת גמל לתגמולים של עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי, סוכם עם נציבות מס הכנסה כי יראו את ייחוס המשיכות לחברים לשם קבלת הפטור ממס לפי סעיף 9 (18א) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:

א. תחילה יש לחשב מהי "ההפקדה המוטבת" בכל שנת מס. החישוב יבוצע על-ידי הכפלת מספר החברים בקיבוץ בשנת המשיכה אשר עונים על התנאים שנקבעו בסעיף 9 (18א) לפקודת מס הכנסה (גיל 60 + וותק של 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון, או הפקדה ראשונה לאחר גיל 60 + וותק של 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון) ב"תקרת ההפקדה המוטבת" כשמשמעותה באותו הסעיף (בשנת המס 2003 – 19,680 ש"ח).

ב. הריבית הריאלית שנצברה על סך הסכומים שהופקדו בקופת הגמל בשנת המס, תוכפל ביחס שבין "ההפקדה המוטבת" כפי שחושבה בסעיף א' לעיל, לבין סך הסכומים שהופקדו בקופת הגמל בשנת המס. התוצאה המתקבלת מהחישוב האמור הנה הריבית הריאלית הפטורה ממס.

ג. יתרת הריבית הריאלית תחויב במס בשיעור של 15% בלבד.

משמעות הסיכום עם מס הכנסה היא שניתן לייחס את כספי המשיכה לחברים בגיל הפרישה וליהנות מפטור ממס על רווחים ריאלים שנצברו בקופות הגמל לפי סעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה.