הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החובות
מאת בועז מקלר רו"ח, 24.10.2003


תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2003.

בעקבות פניות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולמשרד האוצר והואיל והטיפול בהסדרת חובות המגזר החקלאי טרם הושלם הוסכם להאריך תוקף ההקלות במס עד 31.12.2004 במסגרת הצעת חוק שתונח בקרוב על שולחן הכנסת.

כמו כן הוסכם כי במהלך השנה הקרובה תוכן חקיקה אשר תקבע מועד אחרון להקלות המס מעבר לשנת 2004.

הקלות המס יוארכו לשנה נוספת בדרך של הארכת תוקף פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקון חקיקה) התשמ"ט - 1989 וחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב-1992 עד לתום שנת 2004.

פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1989, קובע הקלות במס הנדרשות לביצוע הסדרי חובות בקיבוצים ובמושבים. עם חקיקת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי , התשנ"ב - 1992, הוחל הסדר זה גם על הסדרי החובות.
תוקף ההקלות נקבע לתקופה מוגבלת אשר הוארכה לאחרונה עד תום שנת 2003 הואיל והטיפול בהסדרת החובות טרם הושלם.

בתקופה האחרונה, בדומה לתקופות הקודמות בהם היה אמור לפוג תוקפן של ההקלות במס למגזר החקלאי, לוחצים גורמים מקצועיים שונים על קיבוצים ומושבים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין, הפרטות, תאגוד וארגון מחדש של פעילויות עד תום השנה תוך יצירת חשש שהמועד האחרון לניצול ההקלות במס יפוג ב– 31.12.2003.


כדי להימנע מהחלטות חפוזות ובלתי הפיכות מוצע לעקוב אחרי תהליך החקיקה ולקחת בחשבון הסבירות כי ההקלות במס יוארכו לפחות לשנה נוספת.