ניכוי נוסף לנכסים ביישובי פיתוח
בועז מקלר, רואה חשבון; חן שחרור, רואה חשבון, 11.8.2003
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, לפני תיקונו בחוק התוכנית הכלכלית, הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות להנחות במס בשטח התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח וכן לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים ומפעלים.

שר האוצר התקין תקנות מכוח סעיף 11 לפקודה אשר קבעו ניכוי נוסף לבעלי נכסים ולבעלי מפעלים בישובים הנכללים בתקנות כדלקמן:

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת ויישובי הערבה), התשל"ו- 1975 - בשיעור 50%.

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס בישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) התשל"ח- 1978 - בשיעור 25%.

(תקנות אלו חלו גם על בעלי מפעלים באזורי פיתוח אשר 75% לפחות מהמועסקים בהם הם תושבי הישובים הנקובים בתוספת השלישית לאותה תקנה).

תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח), התשל"ו- 1975 - בשיעור 50% או 25% לפי העניין.
יודגש כי הניכוי הנוסף ניתן בשיעורו הנקוב מעבר לעלות ההשקעה בנכס במטרה לתמרץ ולעודד השקעות באזורי התיישבות חדשה ובאזורי פיתוח.
הוראות סעיף 11 לפקודה בוטלו כאמור בחוק התכנית הכלכלית ובמקומן נקבעו הוראות חדשות.

השאלה העולה היא מה דינן של התקנות שהותקנו מכוח סעיף 11 לפקודה ותוקפן עד 31.12.2003 נוכח תיקונו של סעיף 11- מכוחו הותקנו?

בסעיף 32(4)(ד) לחוק התכנית להבראה כלכלת ישראל (להלן: "החוק") הקובע את הוראות סעיף 11 לפקודה המתוקן נקבע כי "שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים של מפעל הנמצא בשטח התיישבות חדשה או באזור פיתוח כפי שנקבע או בתנאים שקבע"

מלשון הסעיף עולה כי בכוונת המחוקק להמשיך ולהעניק את הניכוי בשל הנכסים בשטחי התיישבות חדשה או באזורי פיתוח.

סעיף 23 לחוק הפרשנות קובע:
"משבוטל חיקוק, בטלים עמו התקנות והמינויים שנעשו מכוחו;אולם מקום שהחיקוק המבטל קובע הוראות במקום המבוטלות -התקנות והמינויים שנעשו מכוח ההוראות המבוטלות יעמדו בתקפם עד שיבוטלו בתקנות ובמינויים מכוח החיקוק המבטל"
לפיכך, עד אשר לא יתקין שר האוצר תקנות חדשות במקום התקנות הנוכחיות יעמדו בתוקפם התקנות הישנות מכוח סעיף 11 לפקודה.

לתקנות המצוינות לעיל נקבעה תחולה עד ליום 31.12.2003 ולכן הוראות בדבר ניכוי נוסף בשל נכסים או מפעל יעמדו בתוקפם עד לסוף שנת המס, אלא אם יתקין שר האוצר תקנות המחליפות אותן.

משמעות הדברים היא, כי יישובי הפיתוח ימשיכו ליהנות מהטבות המס על פי התקנות כל עוד לא הוחלפו אך במגבלת מועד פקיעתן של התקנות.

נציין כי משרדנו פועל לזירוז התקנת התקנות החדשות בנוסח הקיים והארכתן מעבר לשנת המס 2003.