תוספת עלות למעסיקי עובדים זרים
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
תוספת עלות למעסיקי עובדים זרים
בועז מקלר, רו"ח; אמיל וינטרוב, רו"ח
3.6.2003
היטל על העסקת עובדים זרים
עפ"י פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) התשס"ג – 2003, הוטל על מעסיק חבות בהיטל בשיעור 8% מסך כל תשלום הכנסתו של עובד זר בשנת המס.

כמו כן נקבע בחוק כי ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר.

בנוסף מופיע בחוק כי:-

א. מעסיק ישלם לפקיד השומה את ההיטל במועדים שנקבעו לפי הוראות פקודת מס הכנסה לתשלום מס שניכה במקור מאותה הכנסה של העובד הזר.

ב. הוראות פקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחויבים, על ההיטל כאילו היה מס שיש לנכותו מההכנסה של העובד הזר, לרבות ההוראות שעניינן דיווח, גביה ועונשין אלא אם כן נקבע אחרת לענין מסוים לפי פרק זה, ויראו מעסיק שלא שילם את ההיטל כמי שניכה מס במקור ולא שילם אותו לפקיד השומה כאמור בסעיף 219 לפקודה.

ג. שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

טרם פורסמו תקנות ע"י שר האוצר למרות שתחילת החוק הינה מ- 1 יוני 2003.

אנו בוחנים תוקף ההיטל ביחס לעובדים זרים ממדינות שחתמו על אמנה לכפל מס עם מדינת ישראל. במקרים אלו קובע סעיף 196 לפקודת מס הכנסה כי הוראות האמנת המס ימשיכו לחול על אף האמור בכל חיקוק.
ניכוי מס הכנסה מעובדים זרים
על פי סעיף 4(1) לנוסח המוצע שהוגש לועדת הכספים של הכנסת, של תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ג- 2003, יראו עובד זר כתושב חוץ ב- 5 השנים הראשונות לשהותו בישראל (וגם עובד זר השוהה בישראל שלא כדין).

משמעות התקנה המוצעת היא כי לא ניתן יהיה לתת בחשוב שכרו של העובד הזר ¼2 נקודות זיכוי כנדרש על פי הוראות סעיף 25 לאמנות כפל המס ולמרות הגדרת "תושב ישראל" בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה.

בשלוש השנים האחרונות עד ה- 31.12.02, בהתאם לאמנות בינ"ל עליהן חתומה מדינת ישראל ישראל, ניתנו לעובדי חוץ בהוראת שעה ¼2 נקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם בדומה לתושבים ישראלים.

עם תום הוראת השעה, החל מ- 1.1.2003, חלות בשנה הראשונה לשהותו בישראל של העובד הזר תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט- 1979.

על פי הגדרת תושב ישראל בסעיף 1 לפקודה, יחשב עובד זר כתושב ישראל אם "שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר".

על פי סעיף 25 - "אי הפליה" לאמנות המס הבינ"ל עליהן חתומה מדינה ישראל אין להכביד על עובדי אותן מדינות מעצם תושבותם הזרה לפיכך יש הסוברים כי התקנה המוצעת לא תחול על פי הוראות סעיף 196 לפקודת מס הכנסה הנותנות תוקף לאמנות המס "על אף האמור בכל חיקוק". ביחס לעובדים זרים תושבי מדינות להן יש הסכמי אמנת כפל מס עם מדינת ישראל.

אנו נמשיך לעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא העלאת נטל עלות העבודה למעסיקי עובדים זרים ובדרכים המעשיות להפחתת הנטל העלול למוטט משקים חקלאיים רבים.