אושר הפטור ממס מכירה בהסדרי התיישבות
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
אושר הפטור ממס מכירה בהסדרי התיישבות
בועז מקלר, רו"ח 11/5/2003
כללי
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום- 11.5.2003 את הפטור ממס מכירה על מקרקעין שמכירתם נועדה לכיסוי חובות בהסדרי ההתיישבות.

הפטור אושר רטרואקטיבית מתחילת שנת 2000, מועד בו הוטל לראשונה מס מכירה על מקרקעין.

הדיון נערך לאחר שח"כ אבשלום וילן פנה לשר האוצר בתביעה ליישום הסיכום למתן הפטור ממס מכירה, וזאת לאחר שהתריע תכופות בשלוש השנים האחרונות על הדחיפות בהסדרת הפטור כחלק בלתי נפרד מהסדרי הנושים בהתיישבות.

בעקבות פגישות שקיימה ועדת המיסוי הבין מושבית בראשותו של מר אפרים שלום עם נציבות מס הכנסה הכינו במשרד האוצר לפני למעלה משנה נוסח תקנות המסדירות את הפטור ממס מכירה.

נציין כי החתום מטה שייצג את החקלאים בדיון בועדה, טען כי ממילא החקלאים פטורים ממס שבח וממס מכירה על פי הוראות החוק (סעיף 72(י) לחוק מיסוי מקרקעין) וכך גם דעתה של היועצת המשפטית של הכנסת.
נוסח התקנות
להלן מובא נוסח התקנות המלא כפי שאושר בועדת הכספים של הכנסת:
תקנות הסדרים המשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) (תיקון), התשס"ג-‏ 2003
תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 2), (להלן – התקנות העיקריות)-
(1) בפסקה (1) במקום "מס שבח מקרקעין" יבוא "מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)";
(2) בפסקה (3) אחרי "לרבות מס שבח" יבוא "מס מכירה".
תיקון תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי "ממס שבח" יבוא "וממס מכירה".
תחולה 3. תקנות אלה יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ואילך.
דברי ההסבר
להלן דברי ההסבר של שר האוצר, מר בנימין נתניהו, לפנייתו לועדת הכספים לאישור הפטור:

"סעיף 45 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט- 1989 (להלן- "החוק") העניק לשר האוצר סמכות לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הקלות במס הנדרשות לביצוע הסדרי חובות הקיבוצים על פי החוק ולביצוע הסדרי חובות המושבים על פי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב- 1992 (להלן – "חוק גל").

מכוחו של החוק הותקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א- 1990 (להלן – "התקנות"). התקנות מעניקות הקלות במס בכל הקשור להסדרת חובות הקיבוצים והמושבים, ונקבע בהן, בין השאר, ההטבות הבאות:

1. פטור ממס לחובות שנמחלו כתוצאה מהחלת הסכם הקיבוצים או הסדר המושבים.

2. פטור ממס שבח במכירת מקרקעין ששימשו את הנישום בייצור הכנסתו בתקופה שקדמה למכירה, ובלבד שכל תמורת המכירה משמשת להחזר החובות.

3. פטור ממס למכירה ללא תמורה או למכירה במסגרת ארגון מחדש.

בשנת 2000 הוגשה לועדת הכספים של הכנסת הצעה לתיקון התקנות, בה הוצע לקבוע פטור ממס מכירה שיוגבל רק למכירת מקרקעין למינהל מקרקעי ישראל במסגרת הסכם הקיבוצים. התיקון נדון בועדת הכספים, אך לא אושר ולא פורסם ברשומות.

בתקנות אלה מוצע לקבוע פטור ממס מכירה לכל מכירת מקרקעין במסגרת הסכם הקיבוצים או הסדר המושבים.

התיקון מוצע כדי לא לסכל את קיום הסדרי החובות וכיוון שעל פי חוות דעת של היועצת המשפטית לכנסת, שיש אומנם החולקים עליה, יתכן וממילא מכירת מקרקעין במסגרת הסדרי החובות פטורה ממס מכירה לגבי מכירות הפטורות ממס שבח.

עד היום לא שולם מס מכירה בשל מכירות כאמור והעניין מתברר בערכאות השיפוטיות".