פטור ממס במשיכת כספי קופות גמל - עמית קיבוץ
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
פטור ממס במשיכת כספי קופות גמל - עמית קיבוץ
בועז מקלר, רו"ח; שלמה פיג'ו, רו"ח, 24.3.2003
בחוזר מס הכנסה מספר 19/2002 שנושאו: הרפורמה במס הכנסה-קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים מציג מס הכנסה את עמדתו ביחס להפקדות בקופות גמל עמית קיבוץ כדלהלן:

"הערה לגבי עמית-קיבוץ בקופת גמל לתגמולים:

עמדת אגף מס הכנסה הנה, שסעיפים 9 (18) ו – 9 (18א) כנוסחם לאחר תיקון מס' 132 לפקודה חלים גם על עמית-קיבוץ. דהיינו, הפרשי הצמדה בשל הפקדות עמית-קיבוץ לקופות גמל לתגמולים יהיו פטורים ממס (ובלבד שהמשיכה הנה בהתאם לתקנה 38א לתקנות קופות הגמל), ואילו ריבית ורווחים אחרים שנצברו בשל הפקדות עמית-קיבוץ לקופות גמל לתגמולים יחויבו במס בשיעור של 15%, אך זאת בכפוף לאמור בסעיף 9 (18א) לפקודה. המשמעות הנה, שיש לראות במשיכות כספים מקופות גמל לתגמולים המבוצעות על ידי הקיבוץ, כאילו היו משיכותיהם של העמיתים עצמם שהנם יחידים."

משמעות ההוראה היא שקיבוץ ימשיך להיות פטור ממס על הפרשי הצמדה גם על ההפקדות שבוצעו לאחר 31.12.02.

הריבית הריאלית תהיה חייבת במס בשיעור 15% כמו לכל אזרח אחר. הפטור ממס על הריבית הריאלית יינתן גם בהפקדות של עמית קיבוץ כאשר יעמוד במבחנים שנקבעו (חברים שהגיעו לגיל 60, השקעת כספים עד התקרה המותרת, משיכה לפי התקנות).

לדעתנו, יש להחיל את ההוראה בהתאמה גם על עמית מושב שיתופי, מכח סעיף 61 לפקודת מס הכנסה.

יש לציין שהחוזר מעורר מספר שאלות כדלהלן:
1. האם ניתן ליחס משיכה רק לחברים שמלאו להם 60 שנים בשנת המס והמשיכה תהא פטורה.
2. האם ההפקדה מתייחסת בשווה לכל חברי הקיבוץ, כולל חברים להם יש הפקדות כעמית שכיר או כעמית עצמאי וממילא נפגעת "תקרת ההפקדה המוטבת" בגינם או שניתן ליחס את ההפקדות לחברים, כך שתובא בחשבון ההפקדה כעמית שכיר או עצמאי.