ניכוי המס משכר חברי קיבוצים - עובדי חוץ
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
ניכוי המס משכר חברי קיבוצים - עובדי חוץ
בועז מקלר, רואה חשבון 9.3.2003
להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות לפקידי השומה ב- 17.2.2003 בחוזר מקצועי הנושא כותרת "מערך ניכוי מס במקור משכר לחברי קיבוצים- עקרונות וביצוע".

"כתוצאה ממצוקה כלכלית שפקדה את התנועה הקיבוצית, חברים רבים יוצאים לעבוד כשכירים מחוץ לקיבוץ, יציאה לעבודה כשכירים היא נחלתם של קיבוצים מסורתיים וקיבוצים חדשים.
קיבוץ מסורתי
קיבוץ השומר על עקרונות היסוד אשר היו נהוגים בקיבוצים לאורך עשרות שנים מאז היווסדם של הקיבוצים בארץ.
קיבוץ חדש
קיבוץ המפעיל מידה של שינוי על ידי שינוי התקנון. האמצעים הכלכליים שמעמיד הקיבוץ לחבריו הם על פי מפתח כלכלי. השונות באמצעים אלו בין החבר שהכנסתו הגבוהה ביותר לבין החבר שהכנסתו נמוכה ביותר עולה על 25%. יחס זה יבחן לאחר ניכוי הכנסותיהם של 3% מחברים שהכנסתם הגבוהה ביותר.
קיבוץ מסורתי פטור מניכוי מס במקור משכר לקיבוץ בהפסדים או בעודף נקודות זיכוי
קיבוץ מסורתי אשר לו הפסד לצורך מס או עודף נקודות זיכוי יכול לבקש פטור מניכוי מס במקור משכר חבריו בהתאם לנוהל שהיה קיים עד כה.

א. הקיבוץ יגיש בקשה עבור כל חבריו.

ב. הבקשה תוגש בתחילת שנת המס. לא יאושרו פטורים נוספים במהלך השנה.

ג. הקיבוץ הצהיר כי יודיע לפקיד השומה על כל חבר שעזב את הקיבוץ או שחל כל שינוי במעמדו של החבר.

ד. הקיבוץ יצהיר שהינו קיבוץ מסורתי על פי ההגדרה שלעיל.

ה. הקיבוץ יפנה למנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה לאשר הפטור לפקיד השומה.
תאום מס לחברי קיבוץ העובדים במספר מקומות עבודה כשכירים
לחברים העובדים במספר מקומות עבודה כשכירים והקיבוץ מגיע לחבות במס יעשה תאום מס בפקידי השומה.

מאחר וכל ההכנסה של החבר נכנסת לקיבוץ והקיבוץ מצהיר על ההכנסה זו בדו"ח שמגיש לפקיד השומה ומשלם מקדמות על פי חוק, יראו כאילו כל מקום עבודה של חבר הוא מקום עבודתו היחיד וינתן אישור על ידי פקיד השומה למעביד, כאמור בהנחיות של מחלקת הניכויים מיום 7.8.02 המצורפות בזה.

חבר קיבוץ העוזב את הקיבוץ באמצע השנה
חבר העוזב את הקיבוץ באמצע השנה חייב לעשות תאום מס. הכנסתו של החבר באותה שנה תורכב משני סכומים, הוצאות קיום שקיבל החבר מהקיבוץ עד עזיבתו ומיום עזיבתו ממשכורת שקיבל ממעבידו. לחישוב השכר וניכוי במקור משכר יש להתייחס להכנסה חודשית בפועל ולא על פי יחס החודשים בהם היה חבר קיבוץ באותה שנה. בסוף השנה החבר מחויב להגיש דו"ח. החבר זכאי למלוא נקודות הזיכוי השנתיות.
הקיבוץ החדש ללא רשת ביטחון (מס קהילה)
א. לא יכול לבקש פטור מניכוי במקור משכר חברים.

ב. תאום מס יעשה כמו לכל נישום אחר כולל תאום כאשר החבר עובד במספר מקומות עבודה.

ג. כאשר חבר עוזב את הקיבוץ באמצע השנה יעשה תאום מס בהתאם להכנסתו של החבר.

ד. לבני זוג יעשה חישוב נפרד כאמור בסעיף 66 לפקודה.

קיבוץ חדש עם רשת ביטחון
קיבוץ חדש אשר קבע בתקנון כי על כל חבר לשלם מהכנסתו מסי קהילה לטובת רווחתם של חברים ותיקים יכול לבקש כי יערך תאום מס לכל חבר בהתאם להכנסתו בניכוי מסי קהילה עפ"י הנוהל שלהלן:

א. הקיבוץ יגיש בקשה עבור כל חבריו.

ב. הבקשה תוגש בתחילת כל שנת מס לא יאושרו תאומי מס נוספים במהלך השנה.

ג. הבקשה תוגש על גבי טופס בו יצוין שם החבר מקום עבודה, מספר תיק ניכויים של המעביד, שכר לחודש, מסי קהילה שעל החבר לשלם.

ד. על גבי טופס הקיבוץ יצהיר כי יודיע לפקיד השומה על כל חבר, ששמו כלול בטופס, שעזב את הקיבוץ או שחל כל שינוי במעמדו של החבר.

ה. הטופס, כשהוא חתום ע"י גזבר הקיבוץ, יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים של הקיבוץ".