ניכוי המס ממשכורת עובד זר
בועז מקלר, רו"ח; אמיל וינטרוב, רו"ח, 16.2.2003
ב- 31.12.02 הסתיים תוקפה של הוראת שעה על פיה ניתנו ¼2 נקודות זיכוי לעובדים הזרים בחישוב הכנסתם.
להלן המצב הקיים עפ"י פקודת מס הכנסה והתקנות הקיימות , מינואר 2003:

1. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהיה לתושבי חוץ), התשל"ט- 1979, אשר על בסיסן ניתן פטור ממס להוצאות אש"ל בגובה 30 ₪ ליום או מחצית השכר הגבוה מביניהם ביחס לעובדים זרים ב – 365 הימים הראשונים לשהותם בישראל, חזרו לתוקף החל מ – 01.01.2003.

2. א. בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג – 2002, תוקנה פקודת מס הכנסה ונקבע בסעיף 48א. כי "שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה [פרק שלישי:- ניכויים, זיכויים וקצבאות ילדים ב.מ.] לעניין זיכויים, כולן או מקצתם, לא יחולו על עובד זר או על סוגי עובדים זרים שיקבע, או שיחולו עליהם באופן חלקי בתנאים שיקבע: לעניין זה, "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, אף אם רואים אותו כתושב לעניין פקודה זו" ( טרם נקבעו הוראות כאמור).

ב. תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה ("הרפורמה במס" ) הגדיר תושב ישראל:
1. אם שהה בשנת המס 183 ימים או יותר.
2. אם שהה בשנת המס 30 ימים או יותר , וכן כל תקופת שהותו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

התיקון האמור נתן בין השאר סמכות לשר האוצר לקבוע כללים ביחס לסוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל אולם לא ייחשבו ככאלה עפ"י קביעת שר האוצר (טרם נקבעו הוראות כאמור).

3. בכל מקרה, לעובדת זרה יש להתיר ½ נקודת זיכוי עפ"י סעיף 36א לפקודת מס הכנסה, ללא קשר לתושבות.

לפיכך, יש לפעול על פי הוראות אלו, בכל מקרה לגופו.