ניכוי מס משכר עובדים זרים בחקלאות
בועז מקלר, רו"ח; אמיל וינטרוב, רו"ח; דיאן שצ'ופק, רו"ח, 27.1.2003
ב- 21.01.01 התקבלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושבי חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001, על פיהם ניתנו 21/4 נקודות זיכוי לעובד זר החל מהיום הראשון לשהותו בישראל, לתקופה מוגבלת החל מ- 01.01.00 ועד 31.12.02.

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג – 2002, תוקנה פקודת מס הכנסה ונקבע בסעיף 48א. כי "שר האוצר רשאי לקבוע כי הוראות פרק זה [פרק שלישי:- ניכויים, זיכויים וקצבאות ילדים ב.מ.] לעניין זיכויים, כולן או מקצתם, לא יחולו על עובד זר או על סוגי עובדים זרים שיקבע, או שיחולו עליהם באופן חלקי בתנאים שיקבע: לעניין זה, "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, אף אם רואים אותו כתושב לעניין פקודה זו" (טרם נקבעו הוראות כאמור).

תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה ("הרפורמה במס") תיקן והרחיב הגדרת תושב ישראל ונתן בין השאר סמכות לשר האוצר לקבוע כללים ביחס לסוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל אולם לא יחשבו ככאלה עפ"י קביעת שר האוצר (טרם נקבעו הוראות כאמור).

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהיה לתושבי חוץ), התשל"ט- 1979, אשר על בסיסן ניתן פטור ממס להוצאות אש"ל בגובה 30 ₪ ליום או מחצית השכר הגבוה מביניהם ו- 21/4 נקודות זיכוי החל מהחודש ה- 13 לשהות העובד בישראל חזרו לתוקף החל מ- 1.1.2003.

עמדת נציבות מס הכנסה היא כי התקנות האמורות (בסעיף 4 לעיל) אינן חלות על עובדים זרים. לטענת מס הכנסה, התקנות השוללות התרת נקודות זיכוי והוצאות אחרות התעכבו אולם יותקנו מיד לאחר הבחירות, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה להקשות על מעסיקי עובדים זרים. עמדה זו קיבלה ביטוי בחוזר "מערך הניכויים – מינואר 2003" כפי שפורסם ע"י מחלקת הניכויים והמלוות בנציבות מס הכנסה ב- 01.01.03, לפיה יש לנכות מס על עובדים זרים ללא הפחתת זיכוי מס כלשהי.
עפ"י חוו"ד שקיבלנו מעו"ד דורון לוי (נציב מס הכנסה לשעבר) ניתן לדרוש בתנאים מסוימים נקודות זיכוי ממס עבור עובד זר בדומה לתושב ישראל.