מס מעסיקים ומס שכר בקיבוץ או במושב שיתופי
בועז מקלר, רו"ח; אמיל וינטרוב, רו"ח, 22.8.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
למדור: מיסוי הקיבוצים
בסעיף 4 לחוק מע"מ נקבע כי "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם....."

בחוק מס מעסיקים נקבע בסעיף 2 כי "מעסיק יהא חייב במס בשיעור 0% מסך כל הכנסת עבודה ששילם לכל שנת מס ( להלן מס מעסיקים) [מעסיק שהוא חבר בני אדם שסעיף 3 (ז') לפקודה חל עליו 4%]".

סעיף 3 (ז') לפקודה המוזכר לעיל מדבר על חבר בני אדם שהיה מוסד ציבורי במשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה או שעיסקו לא היה לשם קבלת רווחים , או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס.

לאור האמור מהיות הקיבוץ / המושב השיתופי "עוסק" לצורכי מס ערך מוסף הרי שאינו "מלכ"ר" ומאחר מס הכנסה אינו פוטר את הקיבוץ / המושב השיתופי ממס על הכנסותיו על פי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה אין עליו לשלם מס שכר ומס מעסיקים בגין משכורותיו לעובדיו.