שינויים במיסוי הפקדות לקרנות השתלמות לחברי קיבוץ
בועז מקלר - רו"ח; שלמה פיג'ו - רו"ח, 23.12.2002
בעקבות תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) (תיקון) התשס"ג- 2002 שעבר בכנסת ביום ה- 17 לדצמבר 2002, חלו השינויים הבאים בהוראות מיסוי הפקדה לקרנות השתלמות לחברי קיבוצים:

1. מיסוי בגין רווחים ריאלים יחול על הפקדות מיום 01.12.02 בקרנות השתלמות לעצמאים מעל לתקרת ההפקדה (ראה להלן). לא מצויינת הוראה דומה ביחס לקרן השתלמות לחברי קיבוצים ולכאורה המגבלה אינה חלה על הפקדות אלו.

2. נקבעה תקרת הפקדה לסך השווה ל - 7% מתקרת ההכנסה (בשנת 2002 - 14,140 ש"ח). בלא קשר להכנסת החבר בפועל. רווחים ריאליים שנצברו על הפקדה עד תקרה זו פטורים ממס. רווחים מהפקדות העולות על תקרה זו חייבים במס.

פרוט והרחבה ראו בחוזרנו מס' 78/02 "קרנות השתלמות לחברי קבוצים ומושבים שיתופים – 2002".
להבהרות ניתן לפנות לרו"ח שלמה פג'ו , במשרדנו בתל אביב.