הטבות המס בהשקעות בקופות גמל בשנת - 2002
בועז מקלר רו"ח; שלמה פיג'ו, רו"ח, 4/12/2002
1. בהוראות המעבר שהוצאו במסגרת הרפורמה במס הכנסה נקבעו תקרות הפקדה לקופות גמל ביחס להפקדות החל מיום 14/7/02 ועד תום שנת המס 31.12.02 כדלקמן:
א. ניתן יהיה לבצע הפקדה כעמית קיבוץ/עמית מושב שיתופי עד 20,000 ש"ח לכל חבר כהגדרתו בסעיף 58א(ג) דהיינו:
חבר כהגדרתו בסעיף 54, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה:

(1) מלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 70 שנים, בשנת המס;

(2) לא מופקדים עבורו סכומים בקרן השתלמות בנוסף לסכומים כאמור בסעיף קטן (א);

(3) עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע;

ב. ניתן יהיה לבצע הפקדה כעמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים עד 20,000 ש"ח.
מהוראות אלו, שהן בתוקף עד ליום 31/12/2002, עולה כי בגין כל חבר יש זכאות להפקדה כעצמאי סך 20,000 ש"ח. בנוסף הקיבוץ יכול להפקיד בקופת"ג עמית קיבוץ עבור חבריו בגילאים 21 עד 69 שנים סך של 20,000 ש"ח לחבר, בתנאי שהם עובדים בסידור עבודה בקיבוץ או מטעמו. לדעתנו, לסעיף (2) להגדרה אין משמעות ביחס להפקדה לקופת גמל. לפיכך הפקדות אלו יבואו בנוסף להפקדות לקופת גמל כעמית שכיר לחבר עובד חוץ.

2. הוראות הרפורמה בעניין קופות גמל הן:
חיוב במס בשיעור 15% רווחים ריאלים שנצברו בגין הפקדות בקופות גמל לתגמולים החל מיום 1/1/2003 פרט, לרווחים בגין הפקדות שנתיות שגובהן אינו עולה על 18,400 ש"ח ("תקרת ההפקדה המוטבת") שמקבל יחיד החל מגיל 60, במידה ותקופת החסכון בקופה היא 15 שנה ומעלה ממועד ההפקדה הראשון. במידה והתשלום הראשון לקופה נעשה לאחר גיל 60 תקופת ההמתנה לפטור היא 5 שנים בלבד כמו כן, לגבי הפקדות אלו, קיים פטור ליורשים של עמית. על רווחים, בגין הפקדות ורווחים שנצברו עליהם, שבוצעו לפני מועד זה יחול הדין הקיים.

לפיכך עמית עצמאי שמלאו לו 60 שנה ואין ברשותו קופת גמל עם ותק של 10 שנים ומעלה עדיף, מבחינת היבטי המס, שיפתח קופה חדשה ואליה יחל להפקיד כספים.

אין בהירות ביחס לפטור ממס לעמית קיבוץ ועמית מושב שיתופי. סעיף 3(ה4)(1) לפקודה מחייב במס ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקבל יחיד מקופת גמל לתגמולים. במקביל סעיף 9(18) לפקודה פוטר ממס הפרשי הצמדה שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים וסעיף 9(18א)(א) פוטר יחיד על סכומי ריבית ורווחים אחרים שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים בהגיעו לגיל 60. לגבי קיבוץ אין סעיף חיוב ספציפי מחד פרט לסעיף 2(4) המהווה סעיף חיוב כללי להכנסות מהפרשי הצמדה וריבית ומאידך אין סעיפים לפטור בגין הפרשי הצמדה וריבית. הבעיה היא בעיקר, כיצד יבוצע הייחוס של התשלומים בין החברים שגילם מעל 60 לחברים שגילם נמוך מגיל זה.
3. שינויים בעמדת מס הכנסה
בטיוטת חוזר "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מציג מס הכנסה את גישתו להפקדות בקופות גמל על שם קיבוץ ומושב שיתופי מסורתיים. להלן תמצית עמדת מס הכנסה והערותינו לגביה:

א. תקרה אחת לבני זוג לעניין זיכוי וניכוי בחישוב מאוחד- עמדה זו סותרת את הפרקטיקה והוראות הפרשנות של נציבות מס הכנסה. אף במחשב מס הכנסה עצמו ניתנת תקרה כפולה בחישוב מאוחד לכלל האוכלוסייה לצורך ניכוי.

ב. בחישוב מובאת ראשית ההכנסה לגביה מפרישים לקיצבה או תגמולים או שזכאים בגינה לקיצבה- האמור סותר את עמדת מס הכנסה כפי שמובאת בקובץ הפרשנות והן את החישוב שנעשה בשומות במחשב מס הכנסה לפיו מובאת בחשבון ראשית ההכנסה לגביה אין זכאות לקיצבה או שלא מופרש בגינה לקופות גמל לקיצבה או תגמולים.

ג. ההכנסה של הקיבוץ לצורך הפרשה היא ההכנסה החייבת לאחר כל הניכויים הקיזוזים והפטורים פרט לניכוי בגין הפקדות לקופות גמל- סעיף 47 קובע מפורשות שגם הניכוי בגין תשלומים לביטוח לאומי אינם מנוכים בחישוב ההכנסה לצורך חישוב הניכוי והזיכוי בגין הפקדה לקופת גמל.

ד. פטור ממס בגין משיכת כספים מקופות גמל על שם יחידים -יש לרשום את הקופות כחלק "מקרן מילואים". כל זאת בתנאי שאין מדובר כחלק מהכספים המופקדים כחלק מאפיקים קצרי מועד. קיימת מחלוקת בקשר לעמדה זו של נציבות מס הכנסה לפיה אין להפלות בין קיבוץ לעומת כל יחיד אחר גם ביחס לפטור ממס של קופת גמל.לפרטים והבהרות ניכרות ניתן לפנות לרו"ח שלמה פיג'ו במשרדינו בת"א.