הארכה אוטומטית של ההקלות במס בהסדרי החובות
בועז מקלר, רואה חשבון, 17/11/2002
תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2002.

פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1989, קובע הקלות במס הנדרשות לביצוע הסדרי חובות בקיבוצים ובמושבים. עם חקיקת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי , התשנ"ב - 1992, הוחל הסדר זה גם על הסדרי החובות לפיו, אך זאת לתקופה מוגבלת אשר הוארכה עד תום שנת 2002 הואיל והטיפול בהסדרת החובות טרם הושלם.

עד כה טרם הוארך תקפו של החוק מעבר לשנת 2002, אולם על פי סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, מבוצעת הארכה אוטומטית של חיקוקים שתקפם פוקע סמוך לסיום כהונתה של הכנסת.

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע כדלקמן:
"38. הארכת תקפם של חיקוקים
כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".
מכאן, שתוקף החוק יוארך באופן אוטומטי, לכל הפחות, עד סוף חודש אפריל 2003 (3 חדשים לאחר כינון הכנסת הבאה). כמו כן קיימת סבירות על פי הבנות שהושגו בין משרדי הממשלה שהחוק יוארך עד 31.12.2004.

לאור זאת הרי שאין צורך לבצע פעולות דחופות של מכירת מקרקעין, הפרטות, תאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה.

כדי להימנע מהחלטות חפוזות ובלתי הפיכות מוצע לעקוב אחרי תהליך החקיקה ולקחת בחשבון הסבירות כי ההקלות במס יוארכו מעבר להארכה האוטומטית (עד 28 לאפריל 2003) לשנתיים נוספות.