פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת'
בועז מקלר, רואה חשבון; חן שחרור, רואה חשבון, 5.11.2002
ב – 7 לנובמבר 2001 נכנס לתוקפו תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין המנהיג רפורמה בתחום מיסוי המקרקעין. בחוק נקבע כי שר האוצר יתקין תקנות על מנת להשלים את הרפורמה שנתקבלה בכנסת בכל הקשור למיסוי מקרקעין.

ב- 29 לאוקטובר 2002 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שהרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002 הקובעות פחת מואץ בשיעור של 150% משיעור הפחת הקבוע בתקנות הפחת ובחוקי העידוד לבנין שנרכש בתקופה שבין 7 בנובמבר 2001 ועד לתום שנת המס 2002 ופחת בשיעור של 125% משיעור הפחת האמור לגבי בנין שנרכש בשנת המס 2003.

יש לציין כי הפחת המואץ לא יחול על בנין שנרכש מקרוב, רכישה כחלק משינוי מבנה בתאגידים או איחוד חלקות, רכישה של בנין שהיה מלאי עסקי והפכו אותו לנכס קבוע באותו עסק ורכישה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין.
הגדרת בנין על פי חוק התכנון והבניה היא:
"בנין" - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות -
(1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
(2) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;"
חשוב לציין כי התקנות מעניקות פחת מואץ לבנין ולא לנכס מקרקעין כפי שנקבע בהמלצות ועדת רבינוביץ'.
בדברי הסבר להמלצות הועדה נקבע :
"כדי להמריץ רכישת נכסי מקרקעין בתקופה הקובעת, מוצע להגדיל את שיעור הפחת: ב – 50%, אם הנכס נרכש בתקופה שמהיום הקובע ועד תום שנת 2002, וב – 25% בשנת 2003, מעל שיעורי הפחת הקבועים בפקודת מס הכנסה ובחוק בתיאומים בשל אינפלציה". (ההדגשה שלנו – ב.מ.).