הארכת תוקף ההקלות בהסדרי החובות
בועז מקלר - רואה חשבון, 16/10/02
תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות במגזר החקלאי אמור לפוג בסוף שנת 2002.
שר החקלאות מר שלום שמחון פנה לשר האוצר בבקשה להביא לאישור הממשלה והכנסת את הארכת תוקף פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקון חקיקה) התשמ"ט - 1989 וחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב-1992 עד לתום שנת 2004.

פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט - 1989, קובע הקלות במס הנדרשות לביצוע הסדרי חובות בקיבוצים ובמושבים. עם חקיקת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי , התשנ"ב - 1992, הוחל הסדר זה גם על הסדרי החובות לפיו, אך זאת לתקופה מוגבלת אשר הוארכה עד תום שנת 2002 הואיל והטיפול בהסדרת החובות טרם הושלם.

בתקופה האחרונה, בדומה לתקופות הקודמות בהם היה אמור לפוג תוקפן של ההקלות במס למגזר החקלאים, דוחקים גורמים מקצועיים במושבים ובקיבוצים לבצע פעולות דחופות של מכירת מקרקעין, הפרטות, תאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה תוך הדגשת האילוץ המכריע של מועד פקיעת תוקף ההקלות במס ב – 31.12.2002.
כדי להימנע מהחלטות חפוזות ובלתי הפיכות מוצע לעקוב אחרי תהליך החקיקה ולקחת בחשבון הסבירות כי ההקלות במס יוארכו לשנתיים נוספות.