מיסוי הקיבוץ והמושב השיתופי המשתנה
מאת: בועז מקלר, רו"ח, 9.8.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
הנחיית מס הכנסה
1. לאחרונה הוציא מר מיכאל גל – מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה הנחייה לפקידי שומה ובה קבע בעניין "קיבוצים חדשים - לא שוויוניים" כדלהלן:

"לקיבוצים ששינו את התקנון והיום הם מתנהלים על בסיס לא שוויוני יש לערוך חישוב מס פרטני לכל חבר בהתאם להכנסתו. הדברים יבואו בצורה מסודרת לידיעת פקידי השומה בחוזר שיצא
בקרוב.

על מנת לבצע פעולה זו אני ממציא רשימה של קיבוצים בהתאם לרמת השוויוניות שבהם.

הנתונים הם על פי שאלונים שמסרו הקיבוצים" להנחיית מס הכנסה צורפה רשימת התפלגות הקיבוצים (והמושבים השיתופיים) על פי המודלים השונים כפי שהתפרסם באתר "הקיבוץ" (www.kibbutz.org.il).
התפלגות הקיבוצים והמושבים השיתופיים ע"פ מודלים שונים, י.גביש 12.2001
תחולת שינויי המס
2. לשינויים במגזר הקיבוצי השלכות רוחב ואורך בכל התחומים הנוגעים לפעילותו הכלכלית החברתית של הקיבוץ ולזכויותיו.
במשמעות ההשלכות והשינויים על הקיבוצים וחבריהם וקביעת המסגרות החדשות שבהן יפעלו בעתיד דנה הועדה הציבורית שהוקמה על פי החלטת הממשלה ולצידה צוות בין משרדי.

לאור חוסר הבהירות הקיים כיום בקשר למעמד הקיבוצים המשתנים ולאור הפער הקיים בין התקנונים החוזיים שבין החברים בקיבוץ לרצון חלק גדול מהחברים לשייך הרכוש והזכויות, יש להקביל התייחסות מס הכנסה לזו שתקבע על ידי הועדה הציבורית. זאת ניתן לעשות אך ורק בדרך של שינוי חקיקה.

נדגיש כי הוראת פקודת מס הכנסה בקשר למיסוי הקיבוץ המסורתי (סעיפים 54-58א) חלים על כל הקיבוצים העונים על הגדרת קיבוץ כאמור בסעיף 54(א):

"קיבוץ"- קיבוץ או קבוצה המאגודים באגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמא שאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג".
תחולה על המושב השיתופי
3. מקדמת דנן במשך עשרות שנים על פי הנחיות נציבות מס הכנסה הוחלו על המושבים השיתופיים ההוראות החלות על הקיבוצים.

בסעיף 3.2 בפרק הדן בסעיף 61 לפקודת מס הכנסה בקובץ הפרשנות הרשמי של נציבות מס הכנסה (החב"ק) נקבע ביחס לאמור כדלקמן:

"3.2 המושב השיתופי:

(1) בשל אופי פעילותו של המושב השיתופי דומה הוא במהותו לזה של הקיבוץ, כפי שעולה מההגדרות. גם במושב שיתופי הבעלות על אמצעי הייצור, השיווק והקניין הציבורי היא בידי האגודה. כמו כן, קיים שיתוף בשטחי הייצור, החינוך והשוויון בצריכה. לפיכך, הפעיל הנציב את סמכותו וקבע – כי לגבי "מושב שיתופי" יחולו ההוראות החלות על הקיבוץ. נובע מכך, כי יש לקבוע את הכנסת המושב השיתופי כדרך שקובעים הכנסת הקיבוץ. כמו כן, חישוב המס לגבי המושב השיתופי יהא בדרך שבה מחושב המס בקיבוץ-בהתאם להוראות בסעיפים 54-58.

היות ומושבים מתנהגים כדרך שבה מתנהגים קיבוצים שהופרטו, כאשר לגבי קיבוצים אלו יש להמשיך ולהפעיל את הוראות סימן א' לפרק השני של חלק ד' לפקודה (סעיפים 54 עד 58א) יש להמשיך ולנהוג כך גם ביחס למושבים השיתופיים.

בהתאם למדיניות זו ההנחיות שיקבעו ויחולו על הקיבוצים המשתנים יחולו גם על המושבים השיתופיים ועד מועד השינוי תמשך המדיניות האחידה כפי שהיתה קיימת עשרות שנים.