שמירת זכויות המגזר החקלאי במס הכנסה
בועז מקלר, רו"ח, 31.7.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
במהלך הדיונים ברפורמה במס הכנסה (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה תיקון מס' 132), התשס"ב- 2002 הצליחו נציגי החקלאים למנוע הכבדות מס על המגזר החקלאי.

את עמדת החקלאים ייצג בהצלחה רבה ח"כ אבשלום וילן בשיתוף פעולה של ח"כ מכל הסיעות.

להלן עיקרי השינויים שהוכנסו בהצעת החוק המקורית.
שמירת שעורי המס המופחתים לוותיקים
הוחלט שלא לפגוע בשיעורי המס המופחתים על רווח הון (12% עד 24%) ממכירת זכויות של מחזיקי זכות ותיקים.

להלן נוסח הסעיף כפי שנכלל בהוראות המעבר להצעת החוק:

90(ה) "הוראות סעיף 91(ו)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה, לא יחולו על מי שהחזיק בזכות באגודה שיתופית חקלאית לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002).

נמכרה הזכות לרבות במכירה שאינה חייבת במס לפי הוראות הפקודה יחולו במכירתה על ידי הרוכש סעיף 91 (ו) (2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 28 לחוק זה".


להלן נוסח סעיף 28 (5) להצעת החוק:

(5) האמור בסעיף קטן (ו) יסומן (1) ואחריו יבוא:

"(2) החל בשנת המס 2005, יווסף לשיעור המס על פי פסקת משנה (1), 1% לכל שנת מס, או חלק ממנה, ובלבד ששעור המס לא יעלה על 25% מהרווח הריאלי".
שמירת הקלות מס במכירת זכות באגודה שיתופית
בניגוד להצעת החוק נקבעו הוראות זהות למכירת זכויות בחברות ובאגודות שיתופיות.

עפ"י הצעת החוק (סעיף 94ב לפקודה) נקבע כי ימשיך לחול שעור המס המופחת על רווחים ראויים לחלוקה כדלקמן: 10% על רווחים עד 1.1.03 וממועד זה שעור המס על דיבידנד, דהיינו 25% ליחיד ופטור ממס לתאגיד.

בנוסח הסופי של החוק נקבע בסעיף 32 (ב) כי בהגדרת "רווחים ראויים לחלוקה" לא יכללו " רווחים כאמור באגודה שיתופית באותן שנים שבהן חלו בחישוב הכנסתה סעיפים 61,57,56
ו- 62 ואותם רווחים נכללו ביתרת המחיר המקורי".
החלת דין "חברה שקופה" על אגודה שיתופית
בהצעת החוק נקבע מעמד מיוחד ל"חברה שקופה" לפיו הכנסתה החייבת או הפסדיה מיוחסים לבעלי הזכויות בה לפי זכויותיהם לרווחיה והיא עצמה אינה נישומה לצרכי מס לא חבריה.

במהלך הדיונים בועדת הכספים תוקנה הצעת החוק כך שאגודה שתופית תיכלל בהגדרת "חברה שקופה".