שינויים בתשלום דמי ביטוח בעקבות חוק התכנית הכלכלית
בועז מקלר, רואה חשבון; דיאן שצ'ופק, רואת חשבון, 9.7.2002
לריכוז המאמרים של בועז מקלר, רו"ח
א. כללי
במסגרת חוק תכנית החירום הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו 2003 שאושרה על ידי כנסת ישראל חלו מספר שינויים בדיווח בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ובגובה הגמלאות.

תחילת השינויים החל מחודש דיווח יולי 2002.
להלן עיקרי השינויים:
1. בוטלה התקרה לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות למעסיק ולעובד.

2. גמלאות מחליפות שכר יישארו ללא שינוי וישולמו כבעבר עד לתקרת מקסימום של 5 פעמים השכר הממוצע (34,820 ש"ח).

החלטה זו גורמת לחוסר סימטרייה בין התשלום לגמלה והופכת את דמי הביטוח למס לכל דבר ברמות השכר הגבוהות הן לעובד והן למעביד. בימים אלו הוגשו עתירות לבג"ץ בעניין.

3. לא יעשו יותר תאומים למי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד למעט אצל מי ששכרו אצל המעביד הראשי נמוך ממחצית השכר הממוצע.(בעלי רמות שכר נמוכות מאוד).

4. הוגדלה ב-1% הפרשת המעביד, על מלוא השכר, וזאת בשל הקטנת "שיפוי האוצר" .

ב. השינויים בטופסי הדיווח
קיבוצים ומושבים שיתופיים:
סוג שעור דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות כולל ניכוי משכר העובד שעור הניכוי משכר העובד
מופחת מלא מופחת מלא
01,03,05 11.57 15.44 5.68 9.55
02,04 0.66 0.66 --- ---
06 3.76 --- 3.10 ---
08 8.47 10.64 2.58 4.75
טופס תושבי חוץ
שעור דמי הביטוח כולל ניכוי שכר העובד שעור הניכוי משכר העובד
מופחת מלא מופחת מלא
1.17 1.44 0.33 0.60
בדוחות שוטפים לתקופה שהחל בחודש יולי 2002 לא ירשם נתון בשורה ה' (מעל תיקרה).
ירשם נתון בשורה ה' יפלט הטופס כשגוי ויוחזר למעסיק
תושבי שטחים
שעור דמי הביטוח כולל ניכוי שכר העובד שעור הניכוי משכר העובד
מופחת מלא מופחת מלא
0.91 1.00 0.10 0.19
למאמר זה מצורפת טבלה מעודכנת לשיעור דמי הביטוח בקיבוץ ובמושב השיתופי לסוגי המבוטחים השונים.
סוגי המבוטחים ושיעורי דמי הביטוח בקיבוץ ובמושב שיתופי - החל מיום 1.7.2002
סוג סוג מבוטחים שיעור דמי הביטוח הבסיס לתשלום דמי - ביטוח ענפי הביטוח הגמלאות
0101* * חבר הרשום בפנקס החברים.* חבר העובד מטעם המשק מחוץ למשק ללא שכר.* מועמד לחברות, כולל אזרחי חוץ הרשומים בפנקס החברים. * חבר המצוי בעזרה קיבוץ צעיר.* חבר הלומד מחוץ למשק.*חבר בחופשת מחלה.* נוער עובד במשק כולל עלית הנוער וחברי גרעין מעל גיל 18 שנה שסיים לימודיו.* חבר הפועל מטעם המשק בתנועת התיישבות ובמוסדותיה בארץ ובחו"ל ואינו מקבל שכר מגוף זה.* חברת קיבוץ הנלווית אל בעלה בשליחות בחו"ל ואינה מועסקת על ידי מעביד ישראלי בחו"ל.* חבר העובד מחוץ למשק באופן חלקי בלבד. מופחת 11.57%מלא15.44%מלא15.44% מלוא הבסיס שנקבע למשק אך לא פחות מהמינימום לעובדשכיר.30% מהבסיס שנקבע למשק. כל ענפי הביטוח להוציא ענף ביטוח אבטלה.כל ענפי הביטוח להוציא ענף ביטוח אבטלה. משולמות בכל הענפים כולל גמלאות יחסיות המבוססות על בסיס ההכנסה שנקבעה לחברי הקיבוץ, להוציא ענף אבטלה. תגמולי המילואים משלומים ע"פ הבסיס שנקבע למשק אך לא פחות ממינימום התגמול שנקבע מפעם לפעם גם אם בסיס המשק לתשלום נמוך ממינימום התגמול.כנ"ל.
02 * חברים מקבלי קצבת זקנה העובדים במשק 0.66% מחצית הבסיס שנקבע למשק. פש"ר נפגעי עבודה . נפגעי עבודה (כולל נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה). הבסיס לגמלה הנו הבסיס המלא שנקבע למשק.
0304 * תושבי ישראל המצויים בקיבוץ באולפן ללימוד השפה והעובדים במשק* הורים עובדים עד גיל פרישה* תושבי ישראל השוהים במשק למעלה מחודש.* נוער עד גיל18 הלומד בכתה י"ב.* של"ת בתקופת היותם בקבוץ.(עולה חדש העובד ללא תמורה בקיבוץ, בשעות העבודה בלבד, בתקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו ובתקופה זו הוא לומד באולפן יהיה מבוטח כמי שמצוי בהכשרה מקצועית).* נוער עובד בגיל 18-15 שנה* הורים מקבלי קצבת זקנה עובדים במשק.* הורים וקרובים שאינם מבוטחים עפ"י פרק ב' לחוק. מופחת 11.57%מלא15.44%.0.66% מחצית הבסיס שנקבע למשק.30% המינימום לתשלום דמי ביטוח לנוער עובד (שכר מינימום לנוער) * הורים מקבלי קצבת זקנה עובדים במשק 30% משכר המינימום. כל ענפי הביטוח להוציא ענף ביטוח אבטלה.נוער עובד בגיל 18-15 מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, פש"ר . משולמות בכל הענפים כולל גמלאות לפיו שולמו דמי ביטוח בגין המבוטחים המצויים בסוג זה. להוציא דמי אבטלה.נפגעי עבודה (כולל נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה). הגמלה מבוססת על הבסיס לפיו שולמו דמי הביטוח בגין המצויים בסוג זה.
05 חברים העובדים מחוץ למשקבשכר (אין לכלול בסוג זה עובד חלקי אשר יכלל בסוג *01). מלא15.44% עשירית הבסיס שנקבע למשק. כל ענפי הביטוח להוציא ענף ביטוח אבטלה. כל הגמלאות להוציא דמי אבטלה. הגמלאות מבוססות על עשירית הבסיס והכנסות החבר במקום עבודתו הקבוע. כל זאת בגבולות המקסימום.
06 נכים שמשתלמת להם קצבת נכות כללית, לצמיתות, בשיעור 75% ומעלה, או נכים שמשתלמתלהם קצבת נכות בעבודה, לצמיתות, בשיעור של 100% ושוהים במשק. 3.76% מחצית המינימום לתשלום דמי ביטוח לעובד שכיר. מבוטחים בכל ענפי הגמלאותלמעט ביטוח אבטלה. משולמות בכל הענפים כולל גמלאות יחסיות, למעט אבטלה עפ"י מינימום השכר שנקבע בחוק לעובד שכיר. תגמול מילואים משולם עפ"י מינימום התגמול.
08 חיילים וחיילות בשרות סדירבצה"ל. ישולמו מראש עבור כל תקופת השרות.מופחת 8.47%מלא 10.64%לחייל כפול 3 שנות שירות. לחיילת כפול 2 שנות שירות. מלוא הבסיס שנקבע למשק. לכל ענפי הביטוח להוציא ביטוח אבטלה. בכל ענפי הביטוח למעט ביטוח אבטלה.
הערות:
1. הורים וקרובים של חברי הקיבוץ המתגוררים בו בקביעות ואינם עובדים מבוטחים בסוג 29 היינו, כמי שאינם עובדים או עובדים עצמאיים, כל עוד לא הגיעו לגיל 65 בגבר (60 באשה). בסוג זה מבוטחים גם בני חברים שבעצמם אינם חברים או מועמדים לחברות שאינם עובדים במשק ושמלאו להם 18 שנה.

2. נשים נשואות במסגרת הורים של חברי משק שאינן עובדות אינן מבוטחות. אך ניתן לבטחן ביטוח ברשות אם התקיימו התנאים לביטוחן בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל"ט - 1979 .

3. חבר הרשום בפנקס חברים, ומקבל גמלת סיעוד, עפ"י פרק ו'5 לחוק וחבר המאושפז במוסד סיעודי, גם אם איננו מקבל קצבת סיעוד יהיה המשק פטור מתשלום דמי ביטוח עבורו.

4. חיילות משרתות כיום פחות משנתיים מלאות יש לבצע עבורן תאום בגמר השרות הצבאי. הדבר נכון גם לגבי חיילים שמשך שירותם קצר משלוש שנים.

5. עובדי חוץ חלקיים (01*) ועובדי חוץ (05) אשר הכנסתם בתלוש השכר אינה מגיעה למחצית השכר הממוצע, יש
לבצע תאום דמי ביטוח עבורם ולהפחית בשורה ז' בטופס 622.