תיאלקח עקרק תפלחהב סממ רוטפ
15.3.2002 ,ח"ור ,ו'גפ המלש ;ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
תיאלקח עקרק תפלחה רשפאמ ( השיכרו הריכמ , חבש ) ןיעקרקמ יוסימ קוחל 68 ףיעס
:ףיעסה חסונ ןלהל .תימוקמ תיאלקח תיפותיש הדוגא ירבח ןיב

ירבח ןיב , יאלקח דוביעל םישמשמה ןיעקרקמ לש – תפסונ הרומת אלל ןיפילח סממ רוטפל יאשר רצואה רש "
רופישל םישורד ןיפילחהש תואלקחה רש רשיא םא , הדוגאה תטלחה יפ לע םישענה , תימוקמ תיאלקח תיפותיש הדוגא
. "יאלקחה דוביעה

עקרקה לש ולא םה השיכרה םויו השיכרה יווש , השיכר סממ , הריכמ סממ םג ליבקמ רוטפ םייק רוטפה לחו הדימב
.הפלחוהש

:רוטפה תלבק ךרוצל תושירד עברא דימעמ ףיעסה

.יאלקח דוביע ךרוצל תשמשמ עקרקה .א
. תימוקמ תיאלקח תיפותיש הדוגאב םירבח תויוכזה ילעב .ב
.תפסונ הרומת אלל ןיפילחה .ג
.יאלקחה דוביעה רופיש ךרוצל םישורד ןיפילחהש רשיא תואלקחה רש .ד
.סממ רוטפל בייח וניא ךא , יאשר רצואה רש .ה


.הירבחל אלא עקרקב תויוכז תלעב תויהל ךרוצ ןיא תימוקמ תיפותיש תיאלקח הדוגאל יכ, איה ונתדמע
. תיפרגואיג םיכומס הירבח תועקרקש איה "תימוקמ" תיאלקחה תיפותישה הדוגאה לש התויהל ונתונשרפ
,םירחא תואלקח יפנע םג אלא ,"המדא תדובע" חרכהב םניאש םייאלקח םישומיש ונתעדל ללוכ "יאלקח דוביע" חנומה
. הדוגאה ירבח ןיב ןיעקרקמ תפלחה תבייחמה ,"תפתושמ תפר" ןוגכ

- ב"סשתה העש תארוהו 50 ' סמ ןוקית ( השיכרו הריכמ , חבש ) ןיעקרקמ יוסימ קוחב
השיכר סמ תיצחממו הריכמ סממ ,חבש סממ תרטופה העש תארוה הללכנ , 2000
. תיאלקח עקרק ףוליח

תדעו לש תיביסנטניא תוליעפ רחאל , תואלקחה רש תשירד תובקעב קוחה תעצהל הפסוה רוטפה תארוה
.תיבשומ ןיבה יוסימה

: העש תארוהכ ללכנה 1 אי 49 ףיעס חסונ ןלהל


קרפב) תיאלקח עקרק םהש ןיעקרקמב תוכז לש תעבוקה הפוקתב הריכמ (א)1אי49"
: הלא לכ ומייקתהש דבלבו סממ הרוטפ (תרכמנה תיאלקחה עקרקה – הז
תיאלקח עקרק ףוליחב סממ רוטפ

ןיעקרקמב תוכז, הירחאלש םישדוחה רשע םינש וא, הריכמה ינפלש םישדוחה רשע םינש ךותב שכר רכומה (1)
.(תיפולחה תיאלקחה עקרקה-הז קרפב ) תרכמנה תיאלקחה עקרקה ףוליחל תיאלקח עקרק םהש ןיעקרקמב,

תשמשמו ,התריכמל םדוק, תוחפל םינש שמח ךשמב תואלקחמ הסנכה רוצייב השמיש תרכמנה תיאלקחה עקרקה (2)
; הריכמה רחאל תוחפל םינש שמח ךשמב תואלקחמ הסנכה רוצייב

; התשיכר רחאל , תוחפל םינש שמח ךשמב תואלקחמ הסנכה רוצייב תשמשמ תיפולחה תיאלקחה עקרקה (3)

;תרכמנה תיאלקחה עקרקה לש הריכמה יוושמ תחפ אל תיפולחה תיאלקחה עקרקה יווש (4)

הרדגהב "הטילש" חנומהו (4) 19 ףיעסב ותרדגהכ – "בורק" . הז ןיינעל ; בורקל הניא הריכמה (5)
.ףיעס ותוא יפל שרופי הרומאה

(4) הקספב רומאה יאנתה טעמל (א) ןטק ףיעסב םירומאה םיאנתה היבגל ומייקתהש ןיעקרקמב תוכז תריכמב (1) (ב)
;םיביוחמה םייונישב ,(ג) אי49-ו (ב) 40 ףיעס תוארוה ולוחי , ןטק ףיעס ותוא לש

(ג)40 םיפיעס תוארוה ולוחי ,תרכמנה תיאלקחה עקרקה לש הריכמה יווש לע תיפולחה תיאלקחה עקרקה יווש הלע (2)
.םיביוחמה םייונישב ,( ד) אי49-ו

– הז ףיעסב (ג)

רומאכ עקרק טעמל , הינבהו ןונכתה קוחב התועמשמכ תינכת יפל תואלקחל הדעויש עקרק – "תיאלקח עקרק"
הב שמתשהל וא תואלקחמ הסנכה רוצייל שמשמ וניאש הנבמ םג הילע תונבל תינכתה יפל ןתינ ,תואלקחל הדעויש ףאש
;תואלקח יכרצל אלש

( 1) 2 ףיעס יפל תואלקחמ הסנכה – "תואלקחמ הסנכה"
.הדוקפל (8) 2 וא

, תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב , רצואה רש (ד)
הפוקתב השיכרב וארי םמייקתהבש םיאנת עובקל יאשר
םהש ןיעקרקמב .ןיעקרקמב תויוכז רפסמ לש תעבוקה
ןיינעל תרחא תיפולח תיאלקח עקרקכ תיאלקח עקרק
תא רצואה רש עבקי רומאכ תונקתב ; הז ףיעס
" .םישרדנה םימואיתה

: אוה ( ג) אי 49 ףיעס חסונ

לש הריכמה יווש ןיבל ,תמאותמה תיפולחה תוכזה יווש ןיבש סחיכ אוהש, תרכמנה תוכזהמ קלחה תריכמ (1) "
;( הרוטפה תרכמנה תוכזה – הז קרפב ) סממ הרוטפ – תרכמנה תוכזה

תרכמנה תוכזה יווש ןיבל תרכמנה תוכזה תרתי ןיבש סחיב אוהש תרכמנה תוכזהמ קלחה תריכמ (2)
תוכזה לש הריכמה יווש ןיבש שרפהה – "תרכמנה תוכזה תרתי " הז ןינעל : סמב תבייח –
" .הרוטפה תרכמנה תוכזה יווש ןיבל תרכמנה

: אוה (ד) אי 49 ףיעס חסונ
חבשה בושיח ךרוצל , רכומה תא וארי תרכמנה תוכזה לש הריכמה יווש לע תמאותמה תיפולחה תוכזה יווש הלע (ד) "
: ןלהל טרופמכ ןיעקרקמב תויוכז יתש שכורכ סמהו
) תמאותמה תיפולחה תוכזה יווש ןיבל, תרכמנה תוכזה לש הריכמה יווש ןיבש סחיב איהש ןיעקרקמב תוכז (1)
.( תיפולחה תוכזה קלח – הז קרפב

תוכזה – הז קרפב ) תמאותמה תיפולחה תוכזה יווש ןיבל שרפהה יווש ןיבש סחיב איהש ןיעקרקמב תוכז (2)
תרכמנה תוכזה לש הריכמה יווש תתחפהמ ,לבקתמה םוכסה – "שרפהה יווש" הז ןינעל ; ( תפסונה תיפולחה
.תמאותמה תיפולחה תוכזה יוושמ

הדוגא ירבח ןיב תיאלקח עקרק תפלחה ןיינעב ןיעקרקמ יוסימ קוחל 68 ףיעסב םייקה רוטפה תא ביחרמ קוחל ןוקיתה
.יאלקחה דוביעה רופישל הדעונ רשא תימוקמ תיאלקח תיפותיש

רשע תוחפל תואלקחמ הסנכה רוצייב שמשת עקרקה יכ ראשה ןיב םישרודה רוטפה ןתמל םיאנתל בלה תמושת תא הנפנ
.שכורה ידיב םינש שמחו רכומה ידיב םינש שמח , םינש

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה