םירדסהה קוח תובקעב יוסימב םייוניש
2002 תנשל
28.2.2002 ,ח"ור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית) הנידמה קשמב םירדסהה קוח
6.2.2002 םויב תסנכה תאילמב רשוא (קוחה :ןלהל) – 2002 ב"סשתה ,(2002

וז הרוצב עיפשהל םילולעה יאלקחה רזגמל םייטנוולרה םיאשונב םג רתיה ןיבו םיבר םיאשונב ןד קוחה
תולועה תויטנוולרה תוארוההו םיעצומה םייונישה תא הרצקב איבנ ןלהל .רזגמה יוסימ לע תרחא וא
:קוחה תעצהמ

הקולחבו דוחיאב ןיעקרקמ יוסיממ רוטפ .1
יוסימ קוח – ןלהל) 1963-ג"כשתה ,(השיכרו הריכמ ,חבש) ןיעקרקמ יוסימ קוחל 65 ףיעס יפל .1
תמכסהב אלש ,– 1965 ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח יפל ןיעקרקמ דוחיא תלועפ ,(ןיעקרקמ
תבייח הניא םילעבה תמכסהב ןיעקרקמ דוחיא תולועפ דועב ,ףיעסה תוארוהל םאתהב סממ הרוטפ ,םילעבה
הנחבה .סמב


םילעבה תמכסהב ןיב ןיעקרקמ דוחיא תלועפש ךכ ןיעקרקמ יוסימ קוחל 67 ףיעס ןקות ליעל רומאה רואל
סממ רוטפ קינעמ 67 ףיעס .ןוקיתה רחאל 67 ףיעס תוארוהל םאתהב סממ הרוטפ אהת ,םתמכסהב אלש ןיבו
לע םלוש םניגבש הקולחו דוחיא יבגל םג םיפתושמה הילעב ןיב ןיעקרקמב תוכז לש הקולח וא דוחיא לע
.תרכמנה ןיעקרקמב תוכזהמ יסחי קלח

: ונוקית רחאל ףיעסה חסונ ןלהל
תקולח איהש ןיעקרקמב תוכז תריכמ לע (א) הקולחו דוחיאב רוטפ 67
ולוחי ,ןיעקרקמ דוחיא איהש וא םיפתושמה הילעב לכ ןיב ןיעקרקמ
:הלא תוארוה
םאתהב התשענ הקולחהו ףסכ הוושב וא ףסכב שרפה םוכס םלוש אל (1)
הריכמה הרוטפ – (שרפהה םוכס – ןלהל) תוכזב םהיקלחל
תריכמ טעמל ,סממ הריכמה הרוטפ – שרפה םוכס םלוש (2).סממ
.שרפהה םוכס םלוש הלשבש תוכזה
- הז ףיעסב (ב)
,הינבהו ןונכתה קוח יפל םישרגמ דוחיא – "ןיעקרקמ דוחיא"
קלחה – "שרפה םוכס םלוש הלשבש תוכזה"– 1965 ה"כשתה
שרפהה םוכס ןיבש סחיכ אוהש ,רכומה ןתנש ןיעקרקמב תוכזהמ יסחיה
לביקש ןיעקרקמב תוכזה יווש לש ללוכה םוכסה ןיבל ,רכומה לביקש
"רכומה לביקש שרפהה םוכס תפסותב ןיעקרקמה דוחיא בקע רכומה

עבקנ ליעל רומאכ 67 ףיעס יפל סממ הרוטפה הקולחו דוחיא רחאל ןיעקרקמב תוכז לש השיכרה יווש .2
דוחיא לש הריכמב רכומה ידי לע הלבקתהש ןיעקרקמב תוכז לש השיכרה יווש יכ עבוקה ,א29 ףיעסב
דוחיאבו (קושה יווש ) הליגר הריכמ המייקתה וליא קוחה יפל עבקנ היהש השיכרה יווש היהת הקולחו
םלוש הלשבש השיכרה יווש ליעלש השיכרה יוושמ תחפוי (שרפהה םוכס) הרומת תפסותב התייהש הקולח וא
."שרפהה םוכס"

תעב הרוטפה הריכמב רכומה רכמש השיכרה םוי היהי תרכמנה תוכזה לש הקולחו דוחיאב השיכרה םוי
.הקולחה וא דוחיאה

2002 תנשל סמה תוגרדמ חוויר .2
שדוחמ לחה תושדחה סמה תוגרדמ ןלהל .2002 תנשל העש תארוהב הסנכה סמ תדוקפל (1)(ב)121 ףיעס
:2002 ראוני

הנשל רבטצמה םוכסה הנשל םוכסה סמה ירועיש
28,410 28,410 10%
42,630 14,220 20%
124,800 82,170 30%
226,080 101,280 45%
ףסונ לקש לכ לע ףסונ לקש לכ לע 50%

הסנכה לע .שדוחל ח"ש 3,950 דע תוסנכה ילעבל קרו ךא תועגונ סמה תוגרדמ חוויר יכ ןייצל שי
.תושדחה סמה תוגרדמ ועיפשי אל שדוחל ח"ש – 3,950 מ ההובגה

תוהובג תוסנכה ילעב לע לטיה .3
:הלאמ דחא לע תוחפל התלעש דיחי לש תבייחה ותסנכהמ 0.5% לש רועישב לטיה לטוי 2002 תנשב

.2002 תנשב הסנכה רוקמ לכמ 500,000 .1

(די חלשמו קסעמ הסנכהו הדובע תסנכה) הדוקפל (2)– 2 ו (1)2 ףיעס יפל תבייחה ותסנכה .2
.2002 תנשב ח"ש 360,000 לע התלעש

:ןלהל טרופמכ דיחי בייח ובש לטיהה תחפוי ליעל רומאה ףא לע

לע התלע אלו ח"ש – 500,000 מ התחפ אל 2002 סמה תנשב תבייחה ותסנכהש דיחי יבגל .1
.תבייחה ותסנכה ןיבל ח"ש 525,000 ןיבש שרפההמ – 10% ל הוושה םוכסב – ח"ש 525,000

360,000 -מ התחפ אל הדוקפל (2)2 -ו (1)2 ףיעס יפל 2002 סמה תנשב תבייחה ותסנכהש דיחי יבגל .2
ח"ש 378,000 לע התלע אל סמ תנש התואב תבייחה ותסנכה לכ ךסו ,ח"ש 378,000 לע התלע אלו ח"ש
.תבייחה ותסנכה ןיבל ח"ש 378,000 ןיבש שרפההמ – 10% ל הוושה םוכסב

דיינ ןופלטב שומיש יווש לע סמב בויח.4
תורשפאה לשב הדוקפל (2)2 ףיעס יפל סמב תבייחה האנה תבוט תרצונ ודיבעממ דיינ ןופלט לבקמה דבועל
.עבקנ אל ןיידע ('דכו םוכס ,בויח רועיש) בויחה הבוג .ישיא שומישל םג דיינה ןופלטב שמתשהל

דיינה ןופלטב שומישה לש ויווש תא עובקל יאשר היהי תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב רצואה רש
.סמב ביוחי רשאו דבועה תושרל רומאכ דמעוהש

הדוקפל 'ב11 ףיעס – בגנה קוחב םייוניש .5
.םינוש םיבושי שדחמ וגווסו םיבושי ופסונ ,ונוש תבייחה הסנכהה תרקתו יוכיזה יזוחא

.ח"ש 123,000 איה 2002 תנשל הכזמה תבייחה הסנכהה תרקת

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה