רחא םושינ לכל וירבחו ץוביקה יוסימ תאוושה
14.2.2002 ,רלקמ זעוב ח"ור
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
ץוביקה תא (1085/00 המע) זוע לדגמ ד"ספב הנחבא םות -ריפוא הכרב תטפושה דובכ
."קשמב רחא םושינ לכמ ,טרפב סמה םוחתבש הלאבו ללכב וינויפאב גרוחה ידוחיי םושינ"כ
ןוידה זכרמב דימעהל שי" :תטפושה דובכ תקיספ יפל וירבחו ץוביקה יוסימ תוינידמ תעיבקב
תאזו "הבותכה תואה לא דמציהל ילבמ תוילכלכה ,תויתרבחה ויתורטמ תאו קוחה תילכת תא
,םירחאה לע ותפדעה תעינמ ידי לע םא ,רחא םושינ לכל הז םושינ לש ותאוושה" לש ךרדב
".וחופיק תעינמ ידי לע םאו

תונורקע םתואמ בר קחרמ תוטוס עוציבה תארוה תטויטו םיצוביקה יוסימל הדעוה תוצלמה
סמה תויושרו קקוחמה תא וחנהש תונורקעהמו םות -ריפוא הכרב תטפושה דובכ הצמיא םתוא
.ץוביקה יוסימ תודלות לכ ךרואל

טפשמ יתב ןחבמב ודמעי םא קפס רשא סמ יתוויע לש הכורא הרוש חיצנהל ןוכנל האצמ הדעוה
.ולבקתי םא קפס רשא םישדח סמ יתוויע הרצי ךדיאמו

.םהירבחו םיצוביקה יפלכ הרימחמ תידדצ דח הדמעב הרחב הדעוה

ץוביקה" םע "יתרוסמה ץוביקה" יוסימ תאוושה אשונב 20.11.01 םוימ ונירמאמ ואר הבחרהל
םוימ םיצוביקה יוסימב םיעצומה םייונישה :םיצוביקה יוסימל הדעוה תוצלמה ;"שדחה
. 22.11.01 םוימ שדחה ץוביקה יוסימ ; 29.11.01

,םירחאה הדעוה ירבחו הדעוה ר"וי ,ילארשי הדירפ ח"ור םע ונדרשמ יגיצנ ומייקש השיגפב
סמ יתוויעו תועד יקוליח ןכו הדעוה הרציש םישדחה סמה יתוויעו תורמחהה ונדי לע וגצוה
.עוציבה תארוה תטויטבו הדעוה חודב ןורתפ םהל ןתינ אלש

תארוה תטויטו הדעוה חוד םוסרפ תובקעב ורצונש םירעפהו םימייקה תועדה יקוליח רושיגל
הסניו תקולחמבש םיאשונב תוידוסיב ןודיש ףתושמ תווצ םיקהל ונדי לע עצוה ,עוציבה
.םייפותישה םיבשומהו םיצוביקה תדמעל יואר ןוזיא ןתמ ךות תונבהל עיגהל

"שדחה ץוביקה" םע "יתרוסמה ץוביקה" יוסימ תאוושה
םיצוביקה יוסימב םיעצומה םייונישה :םיצוביקה יוסימל הדעוה תוצלמה
שדחה ץוביקה יוסימ
הדעוה הרציש םישדח סמ יתוויעו תורמחה
תוביצנה תדמע יוניש ןניהש הדעוה תוצלמהמ םילועה סמ יתוויעו תוידדצ דחה תורמחהה ןלהל
:ןנד תמדקמ

.ץוביקה לש תיקסע הסנכהכ ץוח ידבוע םירבח תסנכה דמעמ .1

יאנובשחה םושירל רשק אלל םירבחה לש ןוכסח תוינכת תוינויסנפ תועקשה לע סממ רוטפ .2

.םירבחה ןחבמ יפל תומורת ןיגב סממ יוכיז .3

.םילייחו םירענ תדובע .4

.יוכינב תורתומ תואצוה ןניהש םירבח תדובע תואצוהל ןומימ תואצוה סוחיי .5

.יפותישה בשומה יוסימ .6

ןורתפ םהל ןתינ אלש סמ יתוויעו תועד יקוליח
תא הוושמה ןורתפ םהל ןתינ אל רשא הקיקחב םייולת וא/ו תוקולחמב םיאצמנה םיאשונ ןלהל
:קשמב רחא םושינ לכל וירבחו ץוביקה יוסימ

.רחא דיגאת לכל ומכ םיקלוחמ אל םיחוור לע תחפומ סמ רועיש ןתינ אל .1
.ןיעקרקמ תריכממ תוסנכה תוברל ילפיצינומה רושימב תסנכה לע סממ רוטפ ןתינ אל .2
.(ב) 9 ףיעס יפל שרפש רבח תבצק לע סממ רוטפ ןתינ אל .3
.גוז ינבל דרפינ בושיח ןתינ אל .4
.יוכינב תורתומ ןניא םישרופ םירבחל הביזע ימד תואצוה ןהש םירבח הדובע תאצוה .5
תופדוע תואצוה לשב תומדקמב תובייח םירבח תדובע תאצוה .6
.ץוביקה תוריד תריכממ חבש סממ רוטפ ןתינ אל .7
.םירוגמ תריד תרכשהמ סממ רוטפ ןתינ אל .8
.סמ יכרצל האצוהכ תורתומ ןניא ימוקמה דעוה דובע תועקשה .9
היישעתב ןוה תועקשה דודיעל קוחה יפ לע וירבחו ץוביקל יפולח לולסמ ןתינ אל .10
.תואלקחבו

יתרוסמ וניאש ץוביקהו יפותישה בשומה יוסימ
יפותיש בשומ לע םינש תורשע ךשמב הכ דע לחוה הסנכה סמ תוביצנ תויחנה יפ לע .1
.םיצוביקה לע תולחה תוארוהה

ץוביקל הנתשמה יפותישה בשומה ןיב ןנד תמדקמ הגוהנה תוסחייתהה ליבקהל ךישמהל עצומ
.הנתשמה

תילכלכה ותוליעפל םיעגונה םימוחתה לכב ךרואו בחור תוכלשה יצוביקה רזגמב םייונישל .2
. ויתויוכזלו ץוביקה לש תיתרבחה

ןודת דיתעב ולעפי םהש תושדחה תורגסמה תעיבקו םיצוביקה לע םייונישהו תוכלשהה תועמשמב
.ידרשמ ןיב תווצ לעפי הדיצלו תירוביצ הדעו בורקב

ןיב םייקה רעפה רואלו םינתשמה םיצוביקה דמעמל רשקב םויכ םייקה תוריהבה רסוח רואל
,תויוכזהו שוכרה ךיישל םירבחהמ לודג קלח ןוצרל ץוביקב םירבחה ןיבש םייזוחה םינונקתה
.תירוביצה הדעוה לש וזל הסנכה סמ תוסחייתה ליבקהל עצומ

שוכרה ךיישל םהל רשפאי רשאכ הילאמ רתפית םינתשמה םיצוביקה יוסימ תייגוס ,יתכרעהל
.תיאלקח תיפותיש הדוגאב רבחה רחא םושינ לכ ןידכ אהי םנידו רבחל

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה