שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ - הבהרות
בעבר פרסמנו הנחיות בעקבות הודעת מע"מ על שינוי במספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ כיצד יש להיערך לשינוי האמור. ראו מאמרנו בעניין הערכות לשינוי מס' תיק במע"מ מיום 19.11.2001.

במקביל, פרסמו גופים מקצועיים אחרים הוראות והנחיות אחרות ומטעות אשר אינן מקובלות על הנהלת מע"מ ונציבות מס הכנסה וכן נוגדות את האמור בתקנות ניהול ספרים.

ביום 8.1.2002 התקיימה ישיבה בנושא הנדון בהשתתפות רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בנציבות מס הכנסה, מר מיוחס לוי – סגן מנהל המכס והמע"מ – גביה ואכיפה מהנהלת מס ערך מוסף, נציגי לשכת רואי חשבון, נציגי מערך מס הכנסה ומע"מ של שע"מ ונציגי משרדנו, רו"ח דוד רותם ורו"ח חן שחרור.

בישיבה נקבעו כללים והנחיות להיערכות בעקבות שינוי מספר איחוד העוסקים התואמים את המלצותינו. הוראות והנחיות אלו יופצו בקרוב מטעם נציבות מס הכנסה .

נדגיש כי מספר תיק העוסק במע"מ לא השתנה אלא המספר של איחוד העוסקים לצורך הדיווח עצמו.
הערכות לשינוי מס' תיק במע"מ מיום 19.11.2001
בעקבות פרסומים מוטעים אשר הופצו בנושא הנדון ובמטרה לחסוך טרחה מיותרת להלן הבהרות נוספות בקשר להיערכות ולפעולות הנדרשות על מנת להתאים את הפעילות למצב החדש בהתאם להוראות החדשות ובהתאם לחוק כדלהלן:

1. חשבונית מס – מספר העוסק במע"מ חייב להופיע על החשבונית (...5700). בעקבות השינוי יש להוסיף בחשבונית המס של העוסק פיסקה האומרת "מדווח לצורכי מע"מ באיחוד עוסקים מס' (...557).

יש לציין כי לא ניתן להדפיס את מספר תיק "איחוד עוסקים" החדש שהתקבל במע"מ על החשבונית במקום מס' העוסק של הנישום. אי הדפסת מס' העוסק (...5700) על החשבונית נוגד את הוראות החוק (תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס' 2) התשל"ג-1975).

2. מושבים/קיבוצים שעדיין לא מיחשבו את הפעילות ויש להם מלאי חשבוניות מס מודפסות עם המספר(... 5700 ) יוכלו לפנות אל תחנת המע"מ אליה הם שייכים ולקבל אישור להשתמש בחותמת גומי ובה כאמור תוסף הפסקה כפי שצוינה בסעיף 1 לעיל.

נבהיר כי אין להשתמש בחותמת גומי הנושאת את מספר איחוד העוסקים החדש במקום מספר העוסק (...5700 ) שאינו משתנה כאמור. יש להוסיף אך ורק את הפסקה האומרת
" מדווח לצרכי מע"מ באיחוד עוסקים מס' ( .... 557 )" .

3. פטור מניכוי מס במקור / אישור מורחב – כיום הפטור מניכוי מס במקור והאישור המורחב שהונפק לעוסקים נושא את מספר העוסק (... 5700 ) . היות ומספר העוסק של הנישום לא השתנה במע"מ אלא הופך להיות אחד המרכיבים של איחוד העוסקים תחת המספר החדש (...557) אין צורך בהנפקת אישורים חדשים לצורך הפטור מניכוי מס במקור והאישור המורחב.
יחד עם זאת יש לשים לב כי המספר המופיע על גבי האישור הוא מספר העוסק (...5700) ולא מספר האיחוד עוסקים (...557).

נדגיש כי אין לפנות ולהנפיק אישורים חדשים ממס הכנסה כפי שהוצע ע"י גופים מקצועיים שונים. על פי ההוראות של נציבות מס הכנסה לא יונפקו אישורים עם מספר האיחוד עוסקים.


4. מיום 1.1.2002 כל הדוחות (דוחות לתשלום ודוחות להחזר) יוגשו במספר החדש.
לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח דוד רותם או לרו"ח חן שחרור במחלקת המיסים.