שינוי הקיבוץ למושב – מהלכה למעשה
 

 

                                                                                                            ‏3 ינואר, 2008

 

שינוי הקיבוץ למושב – מהלכה למעשה

 

בועז מקלר, רו"ח 

 

 

הדרך הטובה ביותר לשמירה על זכויות הקיבוץ המתחדש וחבריו בחלקת המגורים היא בשינוי סיווגו למושב עובדים.

 

בקיבוץ המתחדש פוקע תוקף חוזה החכירה לדורות על קרקעותיו - סעיף 21 (ד) (1) לחוזה החכירה לדורות, אולם ניתנת לו האפשרות לחתום על חוזה חכירה לדורות במתכונת של מושב והכל על פי קביעת שר החקלאות ופיתוח הכפר - סעיף 21 (ד) (2) לחוזה החכירה לדורות.

 

הממשלה אשר דנה בתאריך 1.7.2007 בהמלצות הוועדה לבחינת התנאים לשינוי מעמד של קיבוץ/ מושב שיתופי למעמד של מושב עובדים/ כפר שיתופי ("ועדת קרן") אמצה את ההמלצות וקיבלה את החלטה מס' 1879.

 

לעניין החלטת הממשלה מס' 1879 ראו מאמרינו  "שינוי הקיבוץ למושב - החלטת הממשלה" מיום 20.7.07

 

בעקבות החלטת הממשלה נערך דיון מיוחד בלשכת שר החקלאות מר שלום שמחון ב-16.9.2007 להתנעת תהליך שינוי הקיבוץ למושב. בדיון נמסר כי עד כה אושרו לחמישה קיבוצים ומושבים שיתופיים השינוי למושב, והם: מי עמי, מבקיעים, אמציה, יד חנה ונטור. שני קיבוצים נוספים נמצאים בעיצומו של תהליך שינוי הסיווג והם איילת השחר ובית העמק.

 

האישור לשינוי הסיווג למושב יינתן על פי החלטת ממשלה מס' 1879 על ידי "ועדת הבחינה" בהרכב: מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (יו"ר הועדה), רשם האגודות השיתופיות,  מנהל ממ"י, יועץ רה"מ להתיישבות, ראש המועצה אזוריות הרלוונטי, התנועה הקיבוצית רשאית לשלוח משקיף לדיוני הועדה.

 

בישיבת ועדת הבחינה שנערכה ב-20.12.07  אושרר שינוי סיווג קיבוץ נטור למושב. הדיון בשינוי סיווג קיבוץ בית העמק יסתיים בישיבת ועדת הבחינה הבאה.

 

בעניין דרישת המינהל לדמי ההסכמה הביע שר החקלאות מר שלום שמחון את התנגדותו להטלת דמי הסכמה "כל עוד לא נעשתה פעולה למימוש הנכס". המשנה למנכ"ל משרד החקלאות מר יוסי ישי הדגיש את העובדה שהטלת דמי ההסכמה עומדת בסתירה לשתי חוות משפטיות (עו"ד ד"ר מיכל שקד ועו"ד רון רוגין) בעוד שמצדדי דמי ההסכמה טרם הציגו חוו"ד משפטית התומכת בעמדתם.

 

סוכם כי מינהל מקרקעי ישראל  יביאו את נושא דמי ההסכמה לדיון ב"ועדת הבחינה" לפני הדיון במועצת מקרקעי ישראל.

 

לאחר אישור "ועדת הבחינה" ניתן יהיה לרשום את חלקות למגורים על שם החברים. שאר חלקי הנחלות ימשיכו להיות מוחכרות על ידי האגודה אשר אינה משנה את אישיותה המשפטית אלא אך ורק את סיווגה מקיבוץ למושב.

 

בין שאר התועלות המיידיות שיצמחו לחברים משינוי סיווג הקיבוץ למושב תהיה האפשרות לקבל התחייבות לרשום משכנתא ממינהל מקרקעי ישראל.