בג"ץ דחה עתירה של 8 קיבוצים ושל 3 מושבים בנושא פיצויים על קיצוץ במכסות מים

29.5.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

בג"ץ דחה עתירה של שמונה קיבוצים ושל שלושה מושבים בנושא פיצויים על קיצוץ במכסות מים

יעקב לזר

.

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בהרכב השופטים ריבלין  רובינשטיין ואלון, דחה עתירה שהגישו שמונה קיבוצים ושלושה מושבים נגד שר האוצר ושר החקלאות, שעניינה  קריטריונים שנקבעו על יד משרד האוצר בנושא מתן פיצויים על קיצוץ במכסות מים.

 

במאי 1999 נתקבלה החלטת ממשלה למתן תמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות המים עקב הבצורת, ובעקבותיה גובש מסמך כללים שבו פורטו התנאים למתן התמיכות. משטר קיצוץ המים נמשך גם בשנים 2001 2003, ו-2004. ב-2005 הגישו ארבעים ושלושה יישובים חקלאיים (קיבוצים ומושבים), ביניהם גם 11 העותרים בפנייה שבה אנו עוסקים, תביעה נגד המדינה, שבה נטען כי תשלומי התמיכה שקיבלו בגין הקיצוץ במכסות המים לשנים 2001-2003 שולמו בחסר, וכי הם זכאים להפרשי תשלום נוספים של אותן התמיכות. התובענה הנ"ל תלויה ועומדת.

 

בנובמבר 2006 גיבשו משרד האוצר, משרד החקלאות נציבות המים והתאחדות חקלאי ישראל מסמך עקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים. נקבע, כי היקף הסיוע הכולל לכל אחת מחמש השנים (2005-2009) יהיה בסכום כולל של 70 מיליון שקל. בנוסף להסדר לשנים הללו, נכלל בהסדר העקרונות סעיף נוסף, המתייחס לקיצוץ במכסות המים בשנים קודמות. נקבע באותו הסעיף, כי משרד האוצר יעמיד למטרה זו סכום תמיכה כולל של 31 מיליון שקל, שיחולק בין החקלאים אשר יעמדו בקריטריונים המפורטים באותו הסעיף. אחד הקריטריונים היה שהסיוע האמור מהווה הסדר סופי ומוחלט עם המגזר החקלאי לעניין קיצוץ מכסות המים בשנים 1999- 2004, וכדי לקבל את הסיוע האמור, נדרש כל חקלאי  לוותר על תביעות עבר שהיו לו בנושא זה. נכתב שם כי "חקלאי שנמנע מלדחות את התביעה שהגיש כנגד המדינה בכל עניין, הנוגע לקיצוץ מכסות המים בשנים 2004-1999 או לתמיכה בשל הקיצוץ האמור, לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה האמורה בסעיף זה".

 

הקיבוצים אושה, בית גוברין, גלעד, יחיעם, מיצר, מעגן מיכאל, נתיב הל"ה ופלמחים, והמושבים בני דרור, כפר חיטים ושקף, הגישו תביעה לבג"ץ נגד שר האוצר ונגד שר החקלאות בטענה שהוראה זו אינה חוקית ונגועה באפליה ובפגיעה בזכויותיהם על פי דין. טענתם העיקרית הייתה שההתניה לקבלת התמיכות הנוספות בוויתור על תביעות קודמות שלהם בנושא זה, כופה עליהם לוותר על המגיע להם על פי דין. עוד נטען, כי ההוראה הנ"ל מפלה בין חקלאים שקיבלו את מלוא התמיכות לאלה שלא קיבלו. העותרים (באמצעות  עו"ד משה בלטר ועו"ד הילה נודלר-דונגי) הצהירו  שהם מודעים לכך, שמסמך העקרונות גובש בהסכמה בין הממשלה לבין "התאחדות חקלאי ישראל", אולם, לטענתם, הם לא ייפו את כוחה של ההתאחדות לשאת ולתת בשמם, ובוודאי שלא לכלול בשמם את הוויתורים שלהם הם נדרשים.

 

שר האוצר ושר החקלאות (באמצעות עו"ד שרון רוטשנקר), ביקשו את דחיית העתירה. ראשית, משום שאין מדובר בזכויות או בתשלומים המגיעים לחקלאים מכוח דין, אלא במתן סובסידיות והטבות, והמדינה, לטענתם, רשאית להעניק או שלא להעניק סובסידיות. בנוסף טענו, כי הממשלה לא הייתה מסכימה לתוספת תשלום התמיכות לשנים הקודמות ל-2005, אלמלא הותנתה בוויתור על תביעות ביחס לאותן השנים, ואלמלא הוסכם הדבר על החקלאים כולם באמצעות נציגותם.

 

 בית המשפט קבע, כי עתה החקלאים יכולים לעמוד על תביעותיהם ביחס להיקף התמיכה שקיבלו בנושא קיצוץ מכסות המים לאותן השנים, או לוותר על אותן התביעות בתמורה להסדר המוצע. במילים אחרות, אין כפל מבצעים. "כל אחד מהחקלאים זכאי כמובן לעמוד על טענותיו ולהמשיך בהליכי התביעה. אולם, אם בחר לעשות כן, לא יהא זכאי לקבלת הסכום, שנועד מלכתחילה כמנגנון מוסכם ומוצע לפתרון המחלוקת לעניין תשלומי העבר".

 

העתירה נדחתה, והעותרים חויבו בתשלום הוצאות משפט בסכום של 15,000 ש"ח.

 

לאתר התאחדות חקלאי ישראל

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547

מאמרים אחרונים בעיתונות תנועתית וכללית

 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים