לחברי הקיבוץ אין זכות כלשהי בדירות, למעט הרשאה לשימוש אישי - תביעת זהבה רותם על דירת אמה מיכל קמפינסקי ז"ל משדות ים

15.5.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

לחברי הקיבוץ אין זכות כלשהי בדירות, למעט הרשאה לשימוש אישי

יעקב לזר

שדות ים

 

כך הזכירה השופטת וילנר בפסק דין שדחה תביעה של יורשת לבעלות על דירת אמה המנוחה בשדות ים

 

החלטת קיבוץ בדבר שיוך דירות לחבריו מהווה הצהרת כוונות גרידא, ואינה מעניקה זכויות כלשהן לחברי הקיבוץ, עד לסיום הליך השיוך, כך קבעה השופטת יעל וילנר בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתביעה שהגישה בתה יורשתה של חברת שדות ים, שהלכה לעולמה, נגד הקיבוץ ונגד שניים מחבריו המתגוררים בדירה, שבה חיה אם התובעת עד שנפטרה. בית המשפט פסק, כי בטרם הסתיים הליך השיוך והתקבלו כל האישורים הנדרשים להשלמתו, אין החלטת השיוך מעניקה לתובעת כל זכות, והמסמך הקובע לעת זו הוא תקנון הקיבוץ.

 

המנוחה, מיכל קמפינסקי, הייתה ממייסדי קיבוץ שדות ים, והלכה לעולמה בהיותה חברת הקיבוץ. התובעת, זהבה רתם, הינה בתה והיורשת היחידה שלה מכוח צו ירושה. ב-15 ביוני, 2002, קיבל הקיבוץ החלטה על כניסה לתהליך של שיוך דירות הקיבוץ לחברים, ותאריך זה נקבע כיום הקובע לצורך השיוך. בדירה שבה התגוררה חברת הקיבוץ המנוחה בשנים האחרונות לחייה, מתגוררים מאז 2006 שני חברי קיבוץ, ושאלת הזכויות בדירה זו ניצבו במוקד הדיון.

 

התובעת (באמצעות בא כוחה עו"ד טופז) טענה, כי היא בעלת זכות החזקה בדירה, כי היא זכאית להמשיך ולהחזיק בה עד לסיום הליך שיוך הדירות, וכי החלטת השיוך היוותה למעשה החלטה סופית לשייך לכל חברי הקיבוץ את הדירות שבהן התגוררו ביום הקובע. עוד טענה, כי שדות ים זנח את דרך החיים השיתופית והפך ל"קיבוץ מתחדש", ולפיכך, אף שהליך שיוך הבתים טרם הסתיים באופן פורמלי, הרי שהוא קיים בפועל, וחברי קיבוץ רבים מסתמכים על כך ומשקיעים סכומי עתק בשיפוץ ובהרחבה של דירותיהם.  

 

הקיבוץ (באמצעות עו"ד עומר כהן) טען מנגד, שהוא חוכר משנה, ואינו רשאי להעביר זכויות כלשהן בדירות בלי שניתנה לכך הסכמת מחכיר הקרקע, מדינת ישראל. כמו כן טען, כי לחברי הקיבוץ אין ולא הייתה זכות כלשהי בדירות, למעט הרשאה לשימוש אישי, וכי אין בהחלטת השיוך כדי להקנות לחברים זכויות בפועל או להוות התחייבות להקניית זכויות כלשהן, באשר ההחלטה לא שינתה את זכויות החברים בדירותיהם, אלא מדובר בהחלטה עקרונית, המשריינת זכות עתידית לכל מי שהיה חבר הקיבוץ ב"יום הקובע".  בית המשפט קבע, כי בשלב הנוכחי הליך השיוך טרם הבשיל באופן שניתן לממשו ולהעניק מכוחו זכויות כלשהן לחברי הקיבוץ.

 

אין בכוונת הקיבוץ לשלול מהתובעת את זכויותיה בבוא היום כשההליך יסתיים, אולם כיום ההחלטה על היום הקובע אינה מקנה לה זכות להחזקת הדירה או כל זכות אחרת בדירה. זאת משום שדירות המגורים בקיבוץ הן רכוש הקיבוץ, ולחברים אין כל זכויות בהן, למעט זכות שימוש לצורכי מגורים. "משחדל החבר להתגורר בדירה, מכל סיבה שהיא, לרבות פטירה, פוקעת באופן אוטומטי רשות השימוש שהוענקה לו, והדירה חוזרת לרשות הקיבוץ. אין בהחלטת השיוך כדי לשנות מהמצב המשפטי". עוד קבע בית המשפט, כי העובדה, שישנם חברי קיבוץ שמרחיבים או משפצים את דירותיהם, אינה מלמדת על ביצוע בפועל של הליך השיוך. מתן אפשרות זו הוא חלק משגרת חיי החברים בקיבוץ, ואינו פוגע בזכויות החבר הנפטר ו/או בזכויות יורשיו. הטענה כי שדות ים הינו קיבוץ מתחדש נדחתה, משום ש"הוכח כי לא התקבלה כל החלטה מחייבת בדבר היותו קיבוץ מתחדש במובן המשפטי של המונח". בית המשפט קבע, כי תהיה עילה להתערבותו בנדון, רק אם בשלב שבו יוקצו בפועל הדירות על פי החלטת השיוך, יקופחו זכויותיה של התובעת.

 

הקיבוץ יכול ליצור גם זכות שמועברת ליורשים

אורית פראג

 

במקרה המשפטי הזה, התייחסות בית המשפט הייתה ליום הקובע, שבו נקבעה הזכאות העקרונית של היורשת. לא נקבע מה יקבל כל חבר או כל יורש. עתה יכולות להיות החלטות שונות ותרחישים מספר בעתיד, עד להעברת זכויות בפועל. הקיבוץ יכול להחליט לא לעשות בכלל שיוך דירות. הוא יכול להחליט לעשות שיוך דירות וליורשים לתת רק שווה ערך או רק פיצוי כספי ולא מגרש בפועל, והוא גם יכול להחליט ששיוך הדירות ייעשה לא באופן של העברת זכויות בקרקע, אלא בהסכם חוזי בין הקיבוץ ובין החברים שמאפשרים העברת זכויות בקרקע.

 

הזכות ליורשים היא זכות השימוש. הקיבוץ יכול ליצור גם זכות כזאת שמועברת ליורשים, בלי שתעבור זכות הקניין. יש להדגיש, כי החלטת השופט התייחסה אל התקנון כפי שהוא בשדות ים. בקיבוצים שבהם נחתמים חוזים בין החברים ובין הקיבוצים בתחום שיוך הדירות קודם לשיוכו על ידי המינהל, ניתן לקיבוץ לקבוע, כי הבית שזכות השימוש בו הוקצתה לחבר, יוכל לעבור בירושה בתנאים שהקיבוץ קובע אותם.

 

לכתבה קודמת בנושא, "הקיבוץ", 9.11.06
לכתבה קודמת בנושא, "הקיבוץ", 28.9.06
לכתבה מקבילה ב"הקיבוץ", 16.5.08


 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים