גדל הפער בין הקיבוצים 56% ההכנסה מיוצרת על ידי 19% מהקיבוצים - שנתון התנועה הקיבוצית

10.4.2008
hadaf_hayarok@maariv.co.il    ארכיון עיתונות   

גדל הפער בין הקיבוצים: 56% מההכנסה מיוצרת על ידי 19% מהקיבוצים

יעקב לזר

.

אוכלוסיית הקיבוצים ב-2006 מנתה 117,700 נפש, מתוכם 52,600 חברי קיבוץ, ללא מועמדים וחיילים. כך מפרסם שנתון התנועה הקיבוצית ל-2006, שנערך על ידי שלומית ארבל מהאגף הכלכלי. נמשכת מגמת הירידה במספר הלידות בקיבוצים, אך מאזן ההגירה הוא חיובי ועמד ב-2006 על כ-1,100 נפש.

 

סך הכנסות הקיבוצים, ללא הכנסות התאגידים האזוריים, הסתכמו בשנה זו ב-26.7 מיליארד שקל, גידול של 4.6% ביחס לשנת 2005. הרווח התפעולי המצרפי של הקיבוצים הסתכם ב-4.8 מיליארד שקל, גידול של 9% ביחס לשנת 2005 ושל 51% ביחס לשנת .2002 התעשייה רשמה גידול של 9.4% במכירות, והיא מקור ההכנסות הגדול ביותר - 68% - מסך ההכנסות בקיבוצים. התפוקה החקלאית של המגזר הקיבוצי הסתכמה ב-6.8 מיליארד שקל, שהם 33% מסך התפוקה החקלאית בישראל. היקף ההכנסות מתאגידים, שאינם מאוחדים למאזן הקיבוצים, מוערך שבעה מיליארד וחצי שקל, מתוכם כחמישה מיליארד בתעשייה, והשאר בתאגידים (שותפויות) חקלאיים.

 

פערי ההכנסות בין הקיבוצים מתרחבים: 56% מהכנסות כלל המגזר הקיבוצי מיוצרות על ידי 19% מהקיבוצים, בעלי היקפי מחזור של מעל ל-150 מיליון שקל. עוד עולה, כי מספר הקיבוצים בעלי היקף הכנסות נמוך נמצא במגמת ירידה, ואילו מספר הקיבוצים בעלי היקף הכנסות גבוה נמצא במגמת עלייה. מספר הקיבוצים, שהיקף הכנסותיהם גדול מ-150 מיליון שקל, גדל בשנים 2003-2006 ב-55%. הכנסתם המצרפית גדלה באותה תקופה ב-76%. 48% מהקיבוצים הם בעלי הכנסה נמוכה מ-60 מיליון שקל, והם מייצרים 14% מהכנסות כלל המגזר.

 

מספר הקיבוצים שרשמו הפסד "נקי", ירד מ-105 (41% מהקיבוצים) בשנת 2004, ל-52 (20% מהקיבוצים) ב-2006.ההון העצמי המצרפי של כלל הקיבוצים הסתכם בשנה זו ב-9.6 מיליארד ש"ח, גידול של 2.5 מיליארד ש"ח ביחס ל-2005. חלק מהמקורות לגידול בהון העצמי הם מכירת אחזקות בתאגידים. ההון הממוצע לקיבוץ עמד על 37.5 מיליון שקל.

 

בתגובה לממצאים אמרו מזכירי התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל, כי נתוני השנתון מחזקים מגמה של היחלצות הקיבוצים ממשבר כלכלי וחברתי מתמשך. ולוולה הדגיש, שנתוני הכנסות הקיבוצים והחזרה למסלול של הגירה חיובית מעודדים, אך קיימים "איומים חיצוניים" המחייבים את הקיבוצים לזהירות ולתבונה בהתנהלות. האיומים העלולים להרע לכלכלת הקיבוץ הם השפעת התנודות של שוקי ההון בעולם, האטה בשוק האמריקני, נזקי קרה בחקלאות, מיעוט גשמים, קיצוץ במכסות מים ואי יציבות בתחום הביטחוני-מדיני. "אלה מחייבים את הקיבוצים ליתר עירנות ולניהול אחראי של המערכת". ברגיל אמר, כי "חזרתם של הקיבוצים למרכז הבמה בחברה הישראלית היא המתנה היפה ביותר שמקבלת מדינת ישראל לחגיגות ה-60 להקמתה".
 

להזמנת מינוי ל"הדף הירוק" 03-5632547 
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים