מסמך בן 5 סעיפים בעניין צמצום פערים בישיבת מזכירות התנועהמסמך בן 5 סעיפים בעניין

צמצום פערים בישיבת מזכירות התנועה

נחמן גלבוע  


בית התנועה בליאונרדו

המסמך, שהוא טיוטה ראשונה לפני דיונים במעגל הקיבוץ המתחדש ובמעגל הקיבוץ השיתופי, תומך בעקרון צמצום הפערים, אך אינו נוקב במספרים לגבי היחס הראוי בין המשכורות הגבוהות לנמוכות בקיבוץ

 

מסמך תנועתי בן חמישה סעיפים העוסק בצמצום פערים בתוך הקבוצים ובין הקיבוצים, הובא ביום ראשון לדיון ראשוני במזכירות התנועה הקיבוצית. הסעיף הראשון מצהיר כי התנועה הקיבוצית משוכנעת שיש לצמצם את התופעה השלילית של פערים בחברה תוך התחשבות במשק הישראלי.

 

הסעיף השני מבטיח כי התנועה תפעל לצמצום פערים כלכליים בקיבוצים ובין הקיבוצים כחלק ממימוש עקרונותיה. עוד נאמר שהתנועה תעמוד על מימוש פרק הערבות ההדדית המחייבת, כפי שהוחלט במועצת התנועה ומופיע בתקנות הסיווג. המנגנון המוצע לצמצום הפערים הוא המס הפרוגרסיבי ו"רשת הביטחון", ושמירה על שוויון מהותי בתחומי יסוד כמו חינוך ובריאות, אך המסמך אינו נוקב במספרים לגבי היחס הראוי בין המשכורות הגבוהות לנמוכות בקיבוץ. מוצע גם שהקיבוץ יפרסם אחת לשנה את משכורות החברים מבלי לנקוב בשמות, על מנת שחברי הקיבוץ יידעו את גובהן ואת הפערים ביניהן.

 

בסיכום הדיון נאמר כי מדובר בקריאה ראשונה וייאספו נתונים מהקיבוצים על המציאות בפועל, וכן יתקיים דיון על המסמך במעגל השיתופי ובמעגל המתחדש לפני שהנושא יובא לדיון נוסף במזכירות ולאחר מכן יובא למועצת התנועה. "המסמך נועד לגבש אמירה של התנועה לגבי הייחודיות של הקיבוץ", אמר כנען לאחר הדיון, "שלדעתנו אינו יכול להסתפק רק בערבות ההדדית אלא צריך לפעול גם לצמצום הפערים בתוכו. המסמך צריך להיות רלוונטי לכל הקיבוצים, השיתופיים והמתחדשים כאחד. אני חושב שבסך הכול הוא בסדר ויכול לבטא את עמדת הרוב בתנועה".

 

סעיף נוסף בישיבת המזכירות עסק בהצעה משופרת לגביית מסי תנועה, לאחר שהמועצה אישרה בעבר את העברת הגבייה דרך הארגונים הכלכליים. שיפור ההצעה נועד להבטיח את יעילות הגבייה, מאחר והתנועה מתכוונת לעבור לתלושי שכר החל מינואר 2007. בהצעה שהגיש רכז שולחן הארגונים, גיורא מסד, נאמר כי מס התנועה ייגבה מדי חודש באמצעות ארגוני הקנייה האזוריים, וכי הפעלת הגבייה תיעשה לגבי כל הקיבוצים לאחר החלטת התנועה אלא אם יחליט הקיבוץ לא לשלם באמצעות הארגון ויודיע על כך בכתב לארגון ולתנועה. עוד נאמר כי הארגונים לא יגבו עמלה מהקיבוצים על גביית המס. השוני בין ההחלטה החדשה להחלטה הקודמת הוא בכך שקודם הקיבוצים היו צריכים להעביר לארגונים הרשאה בכתב לגביית תשלום המס, ואילו בהצעה החדשה ייגבה המס כפי שנגבים במרוכז תשלומים אחרים ורק אם הקיבוץ יתנגד לכך הוא יצטרך להודיע זאת לארגון ולתנועה. ההצעה החדשה תובא לאישור מועצת התנועה.


לקראת הדיון במזכירות התנועה 20.8.06 - בעניין הפערים בחברה - אגף המשימות
עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים