הקואופרציה חיה ונושמת | יתרונות האגודה השיתופית

הקואופרציה חיה ונושמת

יעקב דרומי

 

ישנה כיום "הכרה מחודשת" ביתרונות שניתן להפיק ממכשיר האגודה השיתופית, בכל נוגע לתיאגוד פעילויות כלכליות, חקלאיות ותעשייתיות בקיבוצים ובמושבים השיתופיים

 


לאתר הקואופרציות

למעלה מ-1000 אגודות שיתופיות חדשות הוקמו בעשור האחרון בישראל. לפני נתוני משרד רשם האגודות השיתופיות, 121 אגודות חדשות הוקמו בשנת 2005 ובהן - 101 אגודות חקלאיות כלליות (שרובן הוקמו ע"י קיבוצים), 3 אגודות להתיישבות קהילתית, 10 אגודות לאספקת מים, 4 אגודות שהן יישוב קהילתי כפרי, אגודה אחת לעזרה הדדית ("קרן מילואים"), ועוד 2 אגודות שיכון.

 

סך הכל, קיימות כיום 3120 אגודות פעילות. 277 אגודות רשומות בסיווג "קיבוץ", 40 אגודות שהן "מושב שיתופי", 1379 אגודות מופיעות בסיווג "אגודה חקלאית כללית", 350 אגודות שהן "מושב עובדים". בנוסף קיימות 177 אגודות שמצויות בהליכי פירוק. לפי מדיניות משרד רשם האגודות אגודה רשומה חייבת להיות פעילה, שאחרת היא תפורק.

 

ישנה כיום "הכרה מחודשת" ביתרונות שניתן להפיק ממכשיר האגודה השיתופית, הן ביתרון שיש לה בקיבוצים ומושבים שיתופיים בתיאגוד פעילויות כלכליות, חקלאיות ותעשייתיות, ביתרון שיש לאגודה חקלאית בתחום משטר המס, בהשפעה שיש לחברים באגודה בתהליך קבלת ההחלטות, וגם ובמיוחד ב"תכלית" האגודה לעומת החברה. בעוד שהחברה חייבת לפי חוק החברות לפעול לשם "השאת רווחיה", הרי האגודה, שהיא התאגדות וולונטרית, פועלת לשם הגשמת האינטרסים של חבריה, וכך קובעת פקודת האגודות השיתופיות את מטרות האגודה: "טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים, כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם".

 

מכשיר האגודה השיתופית, משמש כיום קיבוצים כאמצעי למיסוד טוב יותר של נושא הערבות ההדדית.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים