חודש נותר להוראות המעבר לעסקאות קרקעותחודש נותר להוראות המעבר לעסקאות קרקעות

טל אלמליח


 

הוראות המעבר תוקנו לאחר ביטולן של החלטות המינהל על ידי בג"ץ הקרקעות. מעתה ישלמו החקלאים יותר כסף על שינוי ייעוד הקרקע החקלאית למטרות תעשייה או מגורים

 

חודש אחד נותר עד המועד האחרון לביצוע עסקאות בקרקעות הקיבוצים, על פי החלטות שבוטלו בבג"ץ הקרקעות. ביצוע העסקאות לפי ההחלטות החלופיות יעלה לחקלאים יותר כסף.

 

בג"ץ ביטל בשנת 2002 את ההחלטות 727 ,737 ו-717, וקבע הוראות מעבר שעתה מגיעות לסוף מועד תוקפן.

 

שלוש ההחלטות נגעו לעסקאות רבות, ומאחר שהשלכותיהן הכלכליות והחברתיות מרחיקות לכת, לא הייתה כל אפשרות לעבור בן יום מההסדר הקיים להסדר חלופי, ולכן גובשו הוראות מעבר שיקבעו אלו עסקאות לא יוכלו לצאת לפועל לאור בטלות ההחלטות, ואלו עסקאות יוכלו, על אף בטלות ההחלטות, להגיע לכלל מימוש.

 

ההחלטות הבטלות עסקו בפיצוי הניתן על ידי מינהל מקרקעי ישראל לחוכרים חקלאיים, המשיבים את הקרקע שהוחכרה להם למינהל עם שינוי ייעודה.

 

עניינה של החלטה מס' 717 הוא החכרת קרקע לדורות לצורכי תעסוקה של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים. ההחלטה אפשרה ליישובים החקלאים המעוניינים בכך לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה בחלקים מן הקרקע שחכרו מן המינהל. החלטה 727 עסקה ב"קרקע חקלאית שייעודה שונה למטרה אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל", וקבעה את שיעור הפיצוי הקרקעי או הכספי לחוכר (בחכירה מסוג חכירה בתנאי נחלה), אשר חוזה החכירה בינו לבין המינהל בוטל. חישוב הפיצוי נעשה בשיעורים שבין 27 ל-29 אחוז על פי אזורי העדיפות הלאומית.

 

החלטה 737 עסקה בהרחבות למגורים ביישובים חקלאיים, כאשר ההרחבה ושינוי הייעוד התבצעו ביוזמת האגודה השיתופית. החלטה 737 העניקה ליישובים החקלאיים הטבה כלכלית, בדמות הפחתת דמי החכירה, ואפשרה לבני המקום או למומלצים אחרים שנבחרו על ידי האגודה, בהתאם לצרכיה, לחכור מגרשים אשר הופשרו למגורים ללא מכרז. את העסקאות בהקצאת מגרשים למגורים, קובעות הוראות המעבר, יש לסיים עד 31.12.2006 ונוסף על כך נדרשת הגשת בקשה לביצוע עסקה במועד מוקדם עד היום, 30 בנובמבר, במגרשים שתמורתם מיועדת להחזר חובות. באזורי עדיפות לאומית א', קו העימות ומתחם התפר המועד האחרון לביצוע עסקאות אלו הוא 5 בפברואר 2007.

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים