יחסים מונפקים

יעקב דרומי


החבר אינו "קרוב" של הקיבוץ, והקיבוץ אינו "קרוב" של החבר * תורת היחסים, גרסת הבורסה

 

חברות קיבוציות שמונפקות בבורסה הן כבר חזון נפרץ. מתכונת היחסים המיוחדת שבין קיבוץ, כ"בעל השליטה" בחברה הציבורית, לבין חבריו, המועסקים במפעל הקיבוצי (המונפק בבורסה) - מזמנת לא אחת לעוסקים בשוק ההון ובדיני החברות "כאבי ראש" לא-מעטים.

 

בחברה הבורסאית של "מוצרי מעברות" עלתה הסוגיה אם יש צורך לכנס אסיפה כללית של הקיבוץ ובעלי המניות האחרים (מקרב הציבור), כדי לאשרר חלוקת בונוס שנתי לעובדי המפעל. לכאורה, חלוקת בונוס לעובדים היא נושא שהסמכות לאישורו נתונה בידי ההנהלה, הדירקטוריון וועדת הביקורת. ואולם, כאשר חלוקת הבונוס נעשית גם לחברי הקיבוץ, מתעוררת השאלה אם יש בכך משום "ניצול כוחו של בעל השליטה" כדי לחלק כספים לעצמו או ל"קרובו".

 

דיני החברות, שבאים להגן על כלל בעלי המניות, מבקשים למנוע מצב בו "בעל שליטה" בחברה מנצל את שליטתו לרעה ונוטל כספים לעצמו או ל"קרוב" שלו, בהתאם להחלטות שהוא יכול לקבל כתוצאה מהיותו "השולט" בחברה ובידיו כוח ההצבעה. במקרים אלה, דורש סעיף 275 לחוק החברות שהאסיפה של בעלי המניות תאשרר את ההחלטות. באסיפה מופעל מנגנון הצבעה המפחית את כוח ההצבעה של בעל השליטה ונותן כוח הצבעה מיוחד לבעלי המניות שאינם "השולטים" בחברה.

 

"מוצרי מעברות" הודיעה לאחרונה, לבורסה ולרשות לניירות ערך, כי לדעתה אין צורך לכנס אסיפה כללית כדי לאשרר בונוס שנתי ששולם בעבר לכל העובדים בחברה, מה גם שהבונוס ששולם בגין חבר קיבוץ זהה לזה ששולם בגין עובד שכיר. לטענת החברה, חבר קיבוץ אינו "קרוב" של קיבוץ, והקיבוץ אינו "קרוב" של החבר; הקיבוץ אינו "עובד" במפעל, והחבר הבודד אינו "בעל שליטה" בקיבוץ או במפעל, ולכן אין מדובר כאן בעסקה שבין החברה לבין בעל שליטה בה או "קרוב" שלו. יחד עם זאת הסכימה החברה כי "אישור תשלום בונוסים לחברי קיבוץ בעתיד יהיה בדרך הקבועה בסעיף 275 לחוק החברות".


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים