מהפכת הצמיחה - יש פתרון לפערי דיור קיימים, לתמריץ לשיפור תנאי הדיור, לבסיס לקליטה חדשה ולשיפור כספי ל"סל העזיבה" או הירושה של החבר * העתיד הקיבוצי על-פי יעקב דרומי
לאתר הצמיחה

מהפכת הצמיחה

יעקב דרומי

יו"ר ההנהלה הכלכלית בקיבוצו, וכתב עיתון "הקיבוץ"


יש פתרון לפערי דיור קיימים, לתמריץ לשיפור תנאי הדיור, לבסיס לקליטה חדשה ולשיפור כספי ל"סל העזיבה" או הירושה של החבר * העתיד הקיבוצי על-פי יעקב דרומי


דרכים חדשות על סדר היום של קיבוצים מתחדשים רבים, וגם של שיתופיים, מצוי העיסוק בתחומי שיוך הנכסים (נכסים יצרניים ודירות החברים). קיבוצים אחרים נמצאים בשלב זה או אחר של בניית "מודל תקציב דיפרנציאלי", וכולם גם יחד מקיימים דיון בנושא "צמיחה דמוגרפית". רובם מצויים במקום שבו הם נתקלים ב"חסמי דרך" - משפטיים, מנהליים או אחרים - שמונעים מהם לבצע את החיבור הדרוש בין "שינוי אורחות חיים", "שיוך נכסים ודירות" ו"צמיחה דמוגרפית".

כדי לקיים תשתיות קהילה כלכליות ראויות ויעילות, יש צורך ביישוב שבו לפחות  350-300יחידות דיור. לשם כך יש צורך בתוספת אוכלוסייה לקיבוצים הקטנים. חלקנו עדיין שבויים בקסמי "שיוך הדירות" ו"הצמיחה הדמוגרפית" במתכונת שרצינו (החלטות  979ודומיהן), אך לא זה מה שקיבלנו מהרשויות (דוח ועדת הבר) ויש למצוא דרכים חדשות-עוקפות.

 

"קליטה" ולא "צמיחה דמוגרפית" המונח "צמיחה דמוגרפית" - רישום (גרפיה) של עם ("דמוס") - מגיע מתורת המדעים. זהו מדע שעוסק בתיעוד האוכלוסייה והתמורות שחלות בה. נתחיל בכך, שבמקום לעסוק ב"מדע" - נעבור ל"מעשים". במקום לתעד או לנסות לכוון "תמורות" - נטפל בליבת העניין: "קליטה", ואם יש קושי לקלוט במתכונת המסורתית, נייצר "קליטה חדשה".

 

שיוך זכויות דיור וסגירת פערי דיור עיקרי התוכנית המוצגת כאן, שהיא מורכבת ומפורטת ושותפים לחיבורה כותב רשימה זו ודב אביטל (סגן ראש אגף הכלכלה ומזכיר בקיבוצו, מצר), בסיוע משפטנים ורו"ח, נועדה להציג פתרון לתקופת ביניים, לאותם קיבוצים שהחלטה  751של המינהל אינה מתאימה להם או שהמלצות הבר ( 979החדשה) אינן משוש לבם; וזאת עד למועד בו תהיינה החלטות מינהל אטרקטיביות יותר למהלכי שיוך דירות ולקליטה של בנים, או עד למועד בו יחליט הקיבוץ לאמץ החלטות אחרות. אין מדובר ב"שיוך דירות פנימי" או ב"חוזה בין הקיבוץ לבין החבר", הנותן לו זכויות בבית המגורים. עניין זה נתון במחלוקת בין משפטנים הסוברים שלא רק שהקיבוץ אינו מוסמך לעשות זאת, אלא שייתכן כי הדבר נוגד את הסכם החכירה של הקיבוץ. מדובר כאן בסוג של תקנון או החלטה פנימית של אסיפת החברים (בקיבוצים מתחדשים הוא ישמש מהלך משלים לשיוך נכסים יצרניים), וזאת עד למועד בו יחליט הקיבוץ לרשום את הדירות על שם חבריו. השיטה מתאימה הן לחברים קיימים והן לחברים נקלטים.

 

מהפך מחשבתי "רישום הדירה במינהל ע"ש החבר" אינו הכרח המציאות, ולכן "הקרקע" אינה "משחקת תפקיד" בתוכנית זו. לפי תקנון הקיבוץ, לכל חבר יש זכות למגורים בדירה שאותה הקצה לו הקיבוץ. על כך אין עוררין. מאחר שאין חשש אמיתי לפינוי החבר מביתו, לא על-ידי הקיבוץ ולא על-ידי גורם אחר, יש למצוא הסדר, לפיו יוכל החבר לשפר את הדיור הקיים שלו - מצד אחד, ובעת עזיבתו לקבל מהקיבוץ, על חשבון דמי העזיבה אשר להם הוא זכאי, סכום כספי מסוים שעל שיעורו יחליט עתה הקיבוץ - בדומה ולהבדיל מסכומי כסף שניתנו, למשל, בזמנו לחבר כשהגיע תורו לנסוע לחו"ל או לשפץ את המקלחת הרעועה בביתו.

 

שלוש תקרות יכול קיבוץ להחליט, לפי תוכנית זו, שמשפחת חברים, שבה הוותק המצרפי של בני הזוג הגיע לתקרה של חמישים שנים - תהיה זכאית לקבל סכום כסף לשיפור תנאי הדיור שלה, כדי להביאו ל"תקרת הסטנדרט" שעליה החליט הקיבוץ (למשל, דירה של  80מ"ר), וזאת עד ל"תקרת זכאות" של  300אלף ש"ח. שנת ותק, לפי דוגמה זו, שווה  6,000ש"ח. משפחה שלא צברה ותק בהיקף שכזה, תהיה זכאית לחלק יחסי מהסכום. הקיבוץ, באמצעות שמאי מקרקעין, יבצע בדיקה פרטנית של הדירות ויעריך את "שווי הדיור בפועל" שהוקצה לאותה משפחה (ללא רכיב הקרקע). זו תהיה זכאית לסכום השלמה מהקיבוץ, בשיעור ההפרש בין "שווי הדיור בפועל" שלה לבין תקרת הזכאות שלה. בסכום זה, שתקבל המשפחה מהקיבוץ לפי מנגנון של חלוקת עודפי רווח בקיבוץ ואיזון פערי הדיור, לאורך תקופה - תוכל המשפחה לשפר את דירתה. על בסיס התחייבות זו של הקיבוץ, והידיעה שהחבר יתגורר בדירתו ככל שיבחר בכך - מושג תמריץ לשיפור תנאי הדיור של החברים.

 

במקרה של עזיבה נפסקה חברותו של חבר בקיבוץ, יהיו זכאים הוא או יורשיו לקבל את סכום הזכאות הכספית שנקבעה לו - לפי נוסחה מסוימת, שבודקת אם החבר אכן השקיע את הסכומים שקיבל מהקיבוץ בשיפור הדיור שלו (הרחבת הדירה), ונותנת לחבר החזר מסוים מההוצאות שהיו לו אם הרחיב את הדירה מעבר ל"תקרת הסטנדרט". הגם שאין מדובר ב"שיוך דירות" קלאסי, יקבל החבר העוזב את הקיבוץ המתחדש, או יוריש, "סל תקציבים ונכסים" (מניה במפעל, יתרות תקציב דיפרנציאלי ויתרות זכאות כספית לפי תוכנית זו). על בסיס "תקנות הסיווג", יהיו כל אלה על חשבון דמי העזיבה להם זכאי החבר.

 

בנייה חדשה על בסיס עקרונות התוכנית - יכול חבר "להזדכות" על דירתו הקיימת, לקבל מהקיבוץ את מלוא יתרת סכום הזכאות שלו, פרוש על פני תקופת מימון סבירה, ולבנות בתוך שטח המחנה דירה חדשה, גם ממקורותיו העצמיים. לעת רישום דירות, תירשם על שמו דירתו החדשה.

 

קליטה חדשה תוכנית זו מאפשרת קליטה חדשה, ללא קושי, ונותנת מענה לבנים חוזרים, המחפשים תקציב דיפרנציאלי עם אפשרויות מגורים. תקנון האגודה משמש כאן כ"מטריית הזכויות" הטובה ביותר. תנאי לקליטה

החדשה הוא חברות באגודת הקיבוץ. לאחר קבלת הנקלט כחבר, עם מנגנון מסודר של ועדת קבלה והצבעה בקלפי, יכול הנקלט לבנות את ביתו בקיבוץ, לפי אותם עקרונות. מאחר שהוא לא צבר ותק ממשי, יהיה עליו לממן בעצמו, וגם מהשתכרותו בעתיד, את מלוא סכום הזכאות שלו לצורך בניית הדירה, אך גם עליו יחולו כל העקרונות האלה בעת עזיבתו את האגודה.

נוכח קוצר היריעה לא ניתן להביא כאן נושאים נוספים, כולל סוגיית מימון, בהיבט של הקיבוץ או החבר, אך המתכונת היא פשוטה ויש בה מענה לבעיות המרכזיות: פתרון לפערי דיור קיימים, תמריץ לשיפור תנאי הדיור, בסיס לקליטה חדשה ועוד שיפור כספי ל"סל העזיבה" או הירושה של החבר.


 מסמכים חדשים בעיתונות תנועתית וכלליתעיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים