שיפוץ או פיצוץ

שיפוץ או פיצוץ

אריק בשן


חבר משמר-דוד טוען כי סכום של 20 מיליון ש"ח שהתקבל במסגרת ההסדר יועד אך ורק למטרת שיפוץ דירות החברים * ותובע מקיבוצו לפעול בהתאם * הקיבוץ ביקש למחוק את התביעה על הסף * בית המשפט המליץ על בוררות (והחבר ישלם שכר טרחה)

 

ההסדר הייחודי, שהושג ב-26.12.2004 בין קיבוץ משמר-דוד, מינהל מקרקעי ישראל ומטה ההסדר - למרות שאושר ברוב של % 96 מחברי הקיבוץ - לא מפסיק לבוא בשערי היכל הצדק. חברים ותושבים פונים, פעם אחר פעם, אל בית המשפט בבקשת סעד. הפעם נתבקש בית המשפט להצהיר כי על שותפי ההסדר (הקיבוץ, המינהל ומטה ההסדר) לייעד סכום של 20 מיליון ש"ח, שהתקבל מהמינהל באמצעות המטה, אך ורק למטרות שיפוץ דירות החברים. סכום זה, כזכור, התקבל במסגרת עסקה שאושרה במועצת מינהל מקרקעי ישראל, שבמהלכה השיב הקיבוץ למינהל את כל קרקעותיו. הקיבוץ, מצדו, טוען כי הסכום נועד לא רק לשיפוץ בתי החברים, אלא גם למטרות נוספות. חבר הקיבוץ, מרק רוזנברג, עתר לבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו, בבקשה כי יצהיר, בין היתר, שהסכום נועד כולו לשיפוץ בתי החברים ולמטרה זו בלבד - זאת משום שהקיבוץ הפר, לטענתו, את החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל בהסדריו הפנימיים.

 

משמר-דוד בחר שלא להשיב לתביעה לגופה, אלא הגיש לבית המשפט בקשה לדחייתה על הסף, בטענה כי אין לבית המשפט סמכות לעסוק בסוגיה, כי יש לדחותה מחמת היעדר ניקיון כפיים של המבקש רוזנברג, וכי, לחלופין, יש להעבירה לבוררות. לטענת הקיבוץ, החליטה האסיפה להקים ועדה מיוחדת לצורך שיבוץ המגרשים וחלוקתם בין החברים, שבידיה נתונה גם הסמכות להכריע במחלוקות בין החברים לבין עצמם ובינם לבין הקיבוץ. החלטת אסיפה זו, טען הקיבוץ, הועברה לרשם האגודות על מנת שיסמיך את הוועדה לפעול גם כוועדת בוררים מטעמו. הוועדה שמעה את החברים והחלטותיה אושרו באסיפה. הקיבוץ טוען כי מאחר שרוזנברג לא פנה אל הוועדה, אין לבית המשפט סמכות לדון בטענותיו. לדברי הקיבוץ, החלטת ועדת הבוררים היא סופית ומחייבת וגם אם יבקש רוזנברג לפנות בבקשה לבטלה - המועד כבר חלף מזמן.

 

רוזנברג, מצדו, טען כי החלטות הוועדה ההיא אינן פסק בורר המחייב אותו, שכן לא הסכים להעביר אליה את ההכרעה בעניינו, לא היה צד להליכים בפניה, ובכלל - ההחלטה לגביה ניתנה בתאריך 6.4.2005, שבעה חודשים לפני קבלת ההחלטה שלגביה הוא עותר בהליך הנוכחי (4.11.05). לטענתו, עסקה הוועדה ההיא בשיוך מגרשים בלבד ולא הייתה לה סמכות לדון בנשוא התובענה שהגיש - השימוש ב-20 מיליון ש"ח שהועברו לקיבוץ על-ידי המינהל.

 

שופטת בית המשפט המחוזי רות רונן, בהחלטתה מהשבוע שעבר, מקבלת חלק מטענות רוזנברג: הלה לא פנה כלל לוועדה במושא בדיקתה; לא מדובר באדם שנהג בחוסר ניקיון כפיים; העניין העיקרי שרוזנברג מבקש לבחון במסגרת בית המשפט הוא החלטת הקיבוץ לגבי אופן היישום והביצוע של ההסדר שהשיג עם המינהל ומטה ההסדר - אבל, בשורה התחתונה, היא מקבלת את בקשת הקיבוץ להורות על עיכוב ההליכים בתיק.

 

המינהל, בהתייחסות לתובענת החבר, מציין כי אין לו יריבות עם הקיבוץ. הוא מילא את חלקו בכך שהעביר 20 מיליון ש"ח למטה ההסדר. מטה ההסדר והקיבוץ, לטענתו, חייבים תשובות לרוזנברג. רוזנברג ביקש מבית המשפט שיקבע כי מטה ההסדר זכאי לשחרר את הסכום רק לשם ביצוע שיפוץ הדירות, אלא שבית המשפט סבור שסעד כזה יכול רוזנברג לקבל גם בבוררות, וכי אם יוחלט, במסגרת הבוררות, כי יש לחלק את 20 המיליון באופן שונה ממה שחולק, יצטרך מטה ההסדר ליישם החלטה זו. בשלב זה, כאמור, מורה בית המשפט על עיכוב הליכים בתביעת רוזנברג נגד הקיבוץ. הצדדים התבקשו להודיע בתוך שלושים יום האם, ובאיזה אופן, ינהלו את ההליך ביניהם לאור ההחלטה הנ"ל. את עלויות שכר הטרחה של פרקליטי הקיבוץ בדיון זה - בסך  7,500 ש"ח - מטיל בית המשפט על רוזנברג.
 _________


עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים