מס על הנכס

יעקב דרומי

 

יוני 2006 הוא מועד האחרון, בו יינתנו הקלות במס לבקשות לשינויים מבניים ושיוך נכסים 


חודש יוני הוא המועד האחרון להגיש למטה הסדר הקיבוצים, בקשות של קיבוצים שרוצים לבצע מהלכים של שינויים מבניים, תיאגוד ושיוך נכסים, וליהנות מההקלות ומפטור ממס שניתנים לפי "תקנות ההסדרים".

 

בשנת 1990 התקינה המדינה את "תקנות ההסדרים במשק המדינה - הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים". "תקנה 4" בתקנות אלה, מעניקה הקלות במס לפעולות של שינוי מבני ושיוך נכסים בקיבוצים, במסגרת הסדרי חובות ותוכניות הבראה שמבצעים קיבוצים כדי לשפר את יכולת כושר ההחזר שלהם והעמידה בהסדרי החובות. לפי תקנה זו פעולות הנעשות ללא תמורה "בין אגודה שיתופית חקלאית לבין יחידים חברי האגודה במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה" - יהיו פטורות ממס. בהחלטת הממשלה ביום 15.8.2004 הוחלט כי תוקף התקנות יוארך עד סוף 2006, ונקבע כי על מהלך של העברת נכסים ושינוי מבני, יוחל פרק "המיזוגים והפיצולים" לפי פקודת מס הכנסה.

 

המטה לביצוע הסדר הקיבוצים הודיע בימים אלה, כי הוא יקבל בקשות חדשות הקשורות לתקנות ההסדרים ובמיוחד ל"תקנה 4" עד סוף חודש יוני 2006. בקשות שיגיעו עד למועד זה יטופלו עד תום השנה.ישראל עוז, ראש המטה, הדגיש כי "תוקף תקנות ההסדרים יפוג בשנת 2006", והוא אינו "צופה נסיבות מיוחדות שיאפשרו הארכה מחודשת של התקנות, במיוחד בכל הקשור לתקנה 4".

 

במטה ההסדר פועלים להשלים בתקופה את 2 ההסדרים הפרטניים האחרונים שנותרו בהסדר המשלים (תיקון), ובכך, אומרים במטה, "יבוא לידי סיום תפקידו העיקרי של המטה בביצוע הסדר הקיבוצים". לאחר מכן יפעל המטה במתכונת מצומצמת, כנאמן לביצוע ההסדרים הפרטניים שנחתמו במסגרת ההסדר.

 

רו"ח רביב ישי מ"מבט יועצים", אמר כי "משמעות ההודעה של המטה, שקיבוצים שיחליטו, בחודשים אלה, לבצע מהלך של שיוך אמצעי ייצור או תיאגוד, ואשר טרם קיבלו על כך החלטות וטרם הגישו פניות למטרה ההסדר - יוכלו לעשות זאת עדיין בפטור ממס, במסגרת מטה ההסדר. לאחר מכן, יכולתם ליהנות מהתקנות מוטלת בספק, ומשנת 2007 המצב לא ברור ועשוי להיות מסובך הרבה יותר".

 

"שיוך אמצעי ייצור", מוסיף רביב ישי, "הוא מהלך שנכון היום במיוחד לקיבוצים שבוחנים נושא של קליטה דמוגרפית או קליטת בנים, וגם נכון לקיבוצים שרואים ביצירת זיקה בין החבר לבין התמורות מהנכסים היצרניים, מהלך שמגדיל את הביטחון האישי של החברים ויאפשר גם הורשה".

עיתונות קיבוצית


גיליונות אחרונים
ארועים קרובים