איגל םצע-חומ תמורת

(7:31) 1999 ,רבמטפס 7

הדות - ןאכ וצחל םיטרפל
טרופפר לארשי
israelr@tkz.co.il