היקרוטב המדאה שער יעגפינל עויס

(16:04) 1999 ,טסוגוא 19
!םיעגפנל עויס ןגראמ יצראה ץוביקה לש תיטילופה הקלחמה


ןאכ וצחל םיטרפל
לס ימח
hemi@tkz.co.il
? תרקיב צ"רמ לש רתאב ,בונס

(16:16) 1999 ,לירפא 25
ץרמ לש שדוחמה רתאב רקבל יאדכ


ןאכ וצחל צרמ רתאל
לס ימח
hemi@tkz.co.il
!עזעזמ דימתו - שדח - ןשי

(13:15) 1999 ,ראורבפ 5
קזחה גיהנמל ךירדמ

ינולא תימלוש
צ"רמ תדיעוב םירבד
1999 ראוני

האירקל ןאכ וצחל
טרופפר לארשי
israelr@tkz.co.il
ןיבר קחצי חצרל םינש שולש

(14:36) 1998 ,רבוטקוא 28
:תיזכרמה תרצעה

31/10, 19.00 ש"צומ ,ןיבר רכיכ

וכרדב ךישמהל םיחרכומ

ןאכ וצחל
טרופפר לארשי
israelr@tkz.co.il