...ט"נשתל תינכת ואר - םירייבח

(22:01) 1998 ,רבמטפס 28

ןאכ וצחל - םיטרפל
ןהכ קירא
eric@tkz.co.il
םיחותפ ןויע ימי

(10:40) 1998 ,טסוגוא 31
ץוביקה תושדחתהל הכרדהה זכרמ םע םכסה יפ לע
,ץכ דוהא י"ע להונמה
.םולשת אלל ןויע ימיב ףתתשהל םיאשר םיליעפה


ןרק יאתינ
neta@tkz.co.il
ילאוטקלטניא ןוה - םיבושח םירתא

(0:31) 1998 ,טסוגוא 22

ילאוטקלטניאה ןוהה רתאל ועיגתו - ןאכ וצחל
טרופפר לארשי
israelr@tkz.co.il
!!םיאבה םיכורב

(14:22) 1998 ,ילוי 8
,םוחתה יליעפ לכ ,ונתוא תרשי הרבחה םוחת לש תועדומ חול
הנמזהל ,ץראב ,טנרטניאל רבוחמה בשחמ לכמ םירסמ תרבעהל
.םימוכיסל ,תובישיל
.הילע טילחנש הרטמ לכל השעמלו
,הז חולל סנכיהל תישיאה אמסיסה תא שי םוחתה ירבח ונל קר
.וב בותכ המ הארנ ונחנא קרו
,תרחא ךרד וא ,רישי ליימ-א חולשל ,ןאכ תונעל ןבומכ רשפא
.ןופלט םירהל ...םג וא
ונלוכל החלצהב זא
ןרק יאתינ

טרופפר לארשי
israelr@tkz.co.il