אישור אי חברות
גדעון פלס
טל. 04-6933322 ,054-7944400
pelles@mahanayim.org.il
דוגמא להצהרת אי חברות
תאריך________

תאריך________

לכב'

בנק הפועלים

מישכן

 

 

הנדון: סיוע בשכר דירה – גב'________ ת.ז________

 

א.נ

 

כנדרש הריני מאשר בזאת כי הגברת _________ איננה חברה בקיבוץ ואף איננה מועמדת להיות חברה בקיבוץ.

 

 

בכבוד רב,

 

_________

 

מזכיר